Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Obszary zaangażowania CSR w 2017 roku

G4-34 G4-38
Zrównoważony rozwój

Nadrzędnym celem podejmowania przez nas wielu zobowiązań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i budowania wartości dla nas i dla naszego otoczenia, zarówno społecznego, jak i dla środowiska naturalnego.

W 2017 roku w zakresie działalności CSR kontynuowaliśmy działania realizowane w poprzednich latach. Koncentrowały się one na czterech kluczowych obszarach:

  • ochrona środowiska i ekologia – zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego z uwagi na nadmorskie położenie naszej rafinerii oraz w odniesieniu do cennych przyrodniczo terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki,

    Nasze dobre praktyki dot. ochrony środowiska

  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym – na które oddziałujemy zarówno jakością naszych produktów, jak i kompleksowymi programami edukacyjnymi,
  • wyrównywanie szans społecznych oraz wsparcie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, do których kierujemy programy społeczno-sportowe oraz szereg projektów, których celem jest wsparcie rozwoju utalentowanej młodzieży.
  • Wspieranie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz promocja młodych talentów sportowych,

    Nasze dobre praktyki dot. zagadnień społecznych

Realizacja globalnych celów ONZ (Sustainable Development Goals)

W 2017 roku przystąpiliśmy do Partnerstwa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ, dołączając do grona 51 polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ. Zadeklarowaliśmy wsparcie Celu nr 9, dotyczącego budowania stabilnej infrastruktury, promowania zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspierania innowacyjności. Cel ten chcemy realizować poprzez innowacyjne projekty rozwojowe, z korzyścią dla naszego otoczenia społecznego i biznesowego.

Poza zadeklarowanym Celem nr 9 aktywnie wspieramy cele dotyczące redukcji nierówności społecznych, zrównoważonego przemysłu, zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi, powstrzymania strat w bioróżnorodności, produktywnego zatrudnienia i zapewnienia zrównoważonych wzorców produkcyjnych. Nasze działania na rzecz innowacyjności, w tym rozwoju elektomobilności, oraz te związane z poprawą efektywności łączą się m.in. z Celem nr 7 i Celem nr 13.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ realizowane przez LOTOS:

Cel 1:Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Cel 3:Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 4:Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie

Cel 5:Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Cel 6:Zapewnić wszystkich ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych

Cel 7:Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Cel 8:Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 9:Budować odporną infrastrukturę, promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacyjność

Cel 10:Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Cel 11:Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Cel 12:Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Cel 13:Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Cel 14:Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób

Cel 15:Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać utratę bioróżnorodności

Cel 16:Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwo, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Cel 17:Wzmocnić środki wdrażania i zrewitalizować globalne partnerstwo

Rozszerzenie współpracy z United Nations Global Compact Network Poland (UNGC)

Stosujemy się do 10 Zasad UN Global Compact i corocznie raportujemy ich przestrzeganie. Uczestniczymy w Programie Bałtyk UNGC, jesteśmy sygnatariuszem deklaracji antykorupcyjnej, partnerem wydawnictwa Yearbook – dorocznego przeglądu dobrych praktyk, wspieramy walkę UNGC z szarą strefą, byliśmy również mecenasem 2. edycji konkursu „Architekt Rozwoju”.

Na mocy nowego porozumienia, podpisanego w 2017 roku włączamy się w realizację kolejnego wielkiego projektu na rzecz środowiska: Programu Wodny, którego celem jest poprawa sytuacji w zakresie zasobów wodnych w Polsce.

Najlepsze praktyki

Aż 11 naszych dobrych praktyk zostało wybrane do przedstawienia w edycji Raportu FOB za 2017 rok „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja FOB stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku.

Docenione działania Grupy Kapitałowej LOTOS to m.in:

Działalność na rzecz naszego otoczenia społecznego

Nasze wysiłki koncentrujemy na tych obszarach życia, które dotykają zarówno członków bliskich nam społeczności jak i są ważne dla działalności przedsiębiorstwa. Chcemy mieć rzeczywisty wkład w rozwój społeczny, w tym w widoczny sposób wspierać edukację i przyczyniać się do poprawy jakości życia w społecznościach w naszym sąsiedztwie.

Ważną rolę w naszej działalności dobroczynnej na rzecz otoczenia społecznego odgrywa powołana w 2015 roku Fundacja LOTOS. Jej misją jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego. Fundacja LOTOS w 2017 roku wsparła w sumie 104 inicjatywy społeczne na łączną kwotę w wysokości 2 473 356 zł.

Więcej o naszym zaangażowaniu w rozwój kapitału społecznego

→ ←