Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

G4-2 G4-15 G4-16 G4-24 G4-25 G4-26
Zrównoważony rozwój

We wszystkich obszarach naszej działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, które dyktują nam troskę o potrzeby ludzi w naszym bliższym i dalszym otoczeniu oraz odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko naturalne. Wykraczając ponad zgodność z przepisami prawa zobowiązaliśmy się do przestrzegania surowych norm etycznych, w zgodzie z wdrożonym przez nas w 2014 roku Programem Etycznym.

Przyjęty przez nas system wartości traktujemy jako długofalowe zobowiązanie wobec wszystkich interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS.

Filary naszego strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNATworzenie wartości dla otoczenia społecznego

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNETworzenie wartości dla środowiska naturalnego

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWATworzenie wartości ekonomicznej

Idea zrównoważonego rozwoju towarzyszy naszej organizacji od lat. W codziennej działalności odwołujemy się do „Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015”. Jej nadrzędnym celem jest wsparcie strategii biznesowej poprzez wykorzystywanie zasobów i kompetencji firmy na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych z korzyścią dla otoczenia. Dokument ów od jego wprowadzenia w 2008 roku został zaktualizowany i zweryfikowany w roku 2011, przy aktywnym współudziale interesariuszy.

Podejmowane przez nas działania w dziedzinie społecznej, gospodarczej, relacji z kluczowymi interesariuszami oraz ładu korporacyjnego, w szczególności odnoszą się do:

 • minimalizowania negatywnych skutków działalności i ograniczania ryzyka z tym związanego,
 • maksymalizacji szans na zrównoważony rozwój firmy w długiej perspektywie czasowej,
 • przestrzegania prawnych i etycznych norm postępowania,
 • zwiększania pozytywnego wkładu w rozwój społeczny.

Określiliśmy 13 celów kluczowych w obszarach:

 • inwestowanie w zasoby ludzkie,
 • wzmacnianie sfery zdrowia i bezpieczeństwa,
 • integracja z lokalnym otoczeniem,
 • zarządzanie zasobami naturalnymi w procesie produkcji,
 • etyka i przeciwdziałanie nadużyciom w działalności biznesowej,
 • partnerstwo z otoczeniem rynkowym,
 • bezpieczeństwo w sektorze energii,
 • komunikowanie zmian i dostęp do informacji.

W 2017 roku trwały prace nad opracowaniem nowej wersji dokumentu, który będzie ściśle odpowiadał na wyzwania ujęte w strategii biznesowej na lata 2017-2022.

Strategia CSR Grupy Kapitałowej LOTOS

Strategia współtworzona z interesariuszami w trybie kompleksowych konsultacji umożliwi nam zmaksymalizowanie naszego pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo, środowisko naturalne oraz gospodarkę, przy uwzględnieniu najnowszych uwarunkowań GK LOTOS.

Za koordynowanie działań odpowiadających za realizację strategii CSR Grupy Kapitałowej LOTOS odpowiada Zespół ds. CSR w Pionie Dyrektora Ds. Komunikacji Grupy LOTOS S.A

Nowa strategia społecznej i środowiskowej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS będzie również odpowiadać na wyzwania zdefiniowane w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 roku, Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 oraz w 10 Zasadach Global Compact.

Zgodnie z Wizją Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 zobowiązaliśmy się do tego, aby:

 • nasze działania opierać o szeroką współpracę, innowacyjne myślenie oraz edukację zarówno własnych pracowników jak i społeczeństwa;
 • prowadzić działalność biznesową w oparciu o zaufanie i dialog;
 • podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników;
 • stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;
 • promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
 • tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko;
 • wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów jak i edukacji;
 • prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki;
 • podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy.

Od 2009 roku świadomie przestrzegamy i stosujemy w naszej działalności 10 Zasad Global Compact:

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

→ ←