Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

 GRUPA KAPITAŁOWA LOTOS
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
mln PLN mln EUR 
za rok 2017za rok 2016za rok 2017za rok 2016
Przychody ze sprzedaży 24185.620931.15697.84783.5
Zysk operacyjny2228.51854.7525423.9
Zysk przed opodatkowaniem2447.71579.4576.6361
Zysk netto1671.81015.2393.9232
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej1671.81015.2393.9232
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym----
Całkowite dochody/(straty) ogółem2286.5898.7538.7205.4
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej2286.5898.7538.7205.4
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym----
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3126.52653.9736.6606.5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1448.7-1003.2-341.3-229.3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-482.7-1201.4-113.7-274.6
Przepływy pieniężne netto razem1195.1449.3281.6102.7
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)9.045.492.131.25
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR)9.045.492.131.25
mln PLNmln EUR
Stan naStan naStan naStan na
31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa razem21171.219326.35075.94368.5
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej10712.48610.82568.41946.4
Udziały niekontrolujące0.10.100
Kapitał własny razem10712.58610.92568.41946.4
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
 
 
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:
na dzień 31.12.2017na dzień 31.12.2016
1 EUR = 4,1709 PLN1 EUR = 4,4240 PLN
 
 
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:
za rok 2017za rok 2016
1 EUR = 4,2447 PLN1 EUR = 4,3757 PLN