Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Jak powstawał raport?

G4-18 G4-23 G4-27
O raporcie

Proces definiowania treści tegorocznego raportu został skonstruowany w oparciu o 3 etapy rekomendowane przez standard GRI G4: identyfikację, priorytetyzację oraz walidację. Ponadto przygotowując poszczególne treści, staraliśmy się także sprostać czterem zasadom określanym przez standard:

 • istotności prezentowanych informacji,
 • włączenia w proces tworzenia raportu interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • pokazania szerszego kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz
 • kompletności prezentowanych treści.

W pierwszym etapie procesu stworzyliśmy listę tematów, które są najmocniej powiązane z obszarami naszych oddziaływań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych i jednocześnie są istotne dla naszych interesariuszy. Analizie poddaliśmy także trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz wytyczne strategii agend rządowych i Unii Europejskiej w tym zakresie.

By dowiedzieć się, które z rozpoznanych tematów są najbardziej istotne dla interesariuszy LOTOSU, po raz pierwszy w historii naszego raportowania przeprowadziliśmy internetowe badanie ankietowe wśród wytypowanej grupy ponad 200 interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS oraz wśród fanów Grupy LOTOS na portalu Facebook (umieszczono post z linkiem do ankiety.)

W taki sposób wybraliśmy wstępną listę tematów do zaraportowania. W następnym kroku zespół z LOTOSU, odpowiedzialny za nadzór nad procesem raportowania, dokonał wstępnej priorytetyzacji tematów. Pod uwagę wzięte zostały dwa kluczowe aspekty: znaczenie danego tematu dla funkcjonowania i oddziaływania Grupy Kapitałowej LOTOS oraz znaczenie dla oceny i decyzji interesariuszy. Zastosowane kryteria pozwoliły na wyłonienie aspektów raportowania o różnym poziomie istotności dla LOTOSU i dla otoczenia w podziale na trzy grupy: niska istotność, średnia istotność, wysoka istotność.

Aspekty, które znalazły się w grupie zagadnień najbardziej istotnych, ostatecznie zostały poddane walidacji, a więc zweryfikowane zostało oddziaływanie LOTOSU do wewnątrz i do otoczenia. Pełną listę aspektów przyporządkowanych do grup istotności prezentuje matryca istotności. Następnie do każdego z nich przyporządkowane zostały aspekty wskazane w standardzie GRI – G4 oraz w odpowiadającym mu suplemencie sektorowym.

Ostateczna lista tematów do raportu została zatwierdzona przez Zarząd Grupy LOTOS SA.

W proces identyfikacji i walidacji istotnych aspektów do raportu oraz opracowania jego treści zaangażowani byli: przedstawiciele Kadry Zarządzającej Grupy Kapitałowej LOTOS, zespół kilkudziesięciu pracowników, reprezentujących kluczowe obszary oddziaływania Grupy Kapitałowej LOTOS ze wszystkich spółek i jednostek organizacyjnych poddanych raportowaniu, również kilkudziesięciu przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych GK LOTOS, którzy wzięli udział w badaniu online.

W ramach badania nasi interesariusze nie tylko oceniali, które z zaproponowanych im tematów są z ich perspektywy istotne, zgłaszali także własne propozycje wątków, które ich zdaniem powinny zostać poruszone w raporcie zintegrowanym.

Przygotowując treść tegorocznego raportu, podjęliśmy próbę odpowiedzi na większość z przedstawionych przez nich propozycji. Wśród nich znalazły się:

 • wpływ na rozwój polskiej gospodarki
 • obsługa klienta na stacjach paliw
 • wspieranie polskich sportowców i pozostała działalność sponsorska
 • system wspierania rozwoju pracowników
 • status projektów inwestycyjnych oraz innowacyjnych
 • działania LOTOSU wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne kraju
 • działania w zakresie badań i rozwoju w zakresie paliw alternatywnych, w tym biopaliw zaawansowanych
 • działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i publikację raportu serdecznie dziękujemy za ich niezwykle cenny wkład w cały proces.

→ ←