Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

O raporcie

G4-17 G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-22 G4-23 G4-27 G4-28 G4-29 G4-30 G4-31 G4-32
O raporcie

Już po raz dziewiąty publikujemy Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS, podsumowując w ten sposób działalność naszej organizacji w roku 2017. Publikacja przybliża informacje na temat sposobu funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS, jej model biznesowy, strategię, proces budowy wartości oraz wyniki finansowe i osiągnięcia z perspektywy wszystkich jej kapitałów, a także opisuje ryzyka i zakres oddziaływania na poszczególne grupy interesariuszy.
Od początku naszej praktyki raportowania danych pozafinansowych robimy to w pełnym przekonaniu, że transparentność podejmowanych przez nas działań jest sprawą kluczową dla rozwoju naszego biznesu. Proces zbierania istotnych danych i ich publikacja są także ważnym elementem strategii biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS oraz strategii CSR, które zakładają aktywny dialog z jej interesariuszami.

Informacje zawarte w raporcie dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i opisują stan na koniec roku. W odosobnionych przypadkach, zaznaczonych w treści raportu, dotyczą innego okresu. Raportowanie odbywa się w cyklu rocznym. Ostatni Zintegrowany Raport Roczny GK LOTOS został wydany w 2016 roku.

Raport za 2017 rok, poza Grupą LOTOS S.A., obejmuje swoim zasięgiem wszystkie spółki bezpośrednio zależne:

 • LOTOS Upstream Sp. z o.o.
 • LOTOS Petrobaltic S.A.
 • LOTOS Oil Sp. z o.o.
 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
 • LOTOS Serwis Sp. z o.o.
 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
 • LOTOS Lab Sp. z o.o.
 • LOTOS Infrastruktura S.A.
 • LOTOS Terminale S.A.
 • LOTOS Kolej Sp. z o.o.
 • LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
 • LOTOS Straż Sp. z o.o.

Dodatkowo, ze względu na ich szczególne znaczenie, charakter działalności i skalę oddziaływania na otoczenie, do raportowania części wskaźników włączono także wybrane spółki pośrednio zależne:

 • AB LOTOS Geonafta
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
 • RCEkoenergia Sp. z o.o.
 • Energobaltic Sp. z o.o.
 • LOTOS Exploration and Production Norge AS.*
 • SPV Baltic Sp. z o.o.

* Zakres raportowania danych dla spółki LOTOS E&P Norge AS jest ograniczony w stosunku do pozostałych ze względu na fakt, że spółka jest licencjobiorcą, przez co wszystkie kwestie środowiskowe (i inne kwestie operacyjne) są raportowane przez operatorów.

Standard raportowania

Tegoroczny Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS został przygotowany w oparciu o wytyczne rekomendowane przez IIRC (International Integrated Reporting Council), wytyczne międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI G4) oraz o odpowiadający mu suplement sektorowy dla branży paliwowej i gazowniczej „GRI 4 Sector Disclosures Oil & Gas”. Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności.

→ ←