Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Matryca istotności

O raporcie
Aspekty:

Wszystkie
Ekonomiczne
Środowiskowe
Społeczne
Istotność:

Wszystkie
Istotne
Bardzo istotne
Wyniki finansowe uzyskane w 2017 roku przez Grupę Kapitałową LOTOS

Zakres zaangażowania Grupy Kapitałowej LOTOS w inicjatywy wspierające rozwój gospodarczy i ekonomiczny kraju

Wpływ obecności Grupy Kapitałowej LOTOS na lokalny rynek pracy

Wpływ łańcucha dostaw Grupy Kapitałowej LOTOS na otoczenie

Ilość i rodzaj rezerw oraz produkcji pozyskiwanych przez LOTOS paliw

Wydatki przeznaczane przez Grupę Kapitałową LOTOS na ochronę środowiska, w tym wydatki na energie odnawialne

Zawartość substancji szkodliwych w paliwach

Materiały i surowce wykorzystywane w prowadzonej działalności

Zużycie energii

Emisja gazów cieplarnianych

Gospodarowanie ściekami i odpadami

Polityka odzyskiwania produktów i materiałów

Wysokość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dot. ochrony środowiska

Pobór i źródła wody wykorzystywane w prowadzonej działalności

Ocena środowiskowa dostawców

Skala i polityka zatrudnienia

Zapobieganie korupcji

Działania na rzecz lokalnych społeczności

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo klientów

Szkolenia i edukacja pracowników

Praktyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Odpowiedzialne znakowanie produktów i usług

Przygotowanie na wypadek zagrożeń ludności, w tym procedury bezpieczeństwa
i integralność zasobów

Zarządzanie różnorodnością i równość szans

→ ←