Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Tabela treści GRI

O raporcie
Wskaźnik GRI G4 Wytyczne GRI G4 Rozdział w Raporcie Zasady Global Compact Cele SDGs Uwagi
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii List Prezesa Zarządu

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Zrównoważony rozwój

Strategia i model biznesowy

List Prezesa Zarządu

PROFIL ORGANIZACJI
G4-3 Nazwa organizacji Grupa Kapitałowa
G4-4 Główne marki, produkty i usługi Grupa Kapitałowa
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Grupa Kapitałowa
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja Grupa Kapitałowa
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji Grupa Kapitałowa
G4-8 Obsługiwane rynki Grupa Kapitałowa
G4-9 Skala działalności Grupa Kapitałowa

Kapitał produkcyjny

Kapitał finansowy

G4-10 Liczba pracowników wg płci, funkcji, rodzaju umowy i regionu Kapitał ludzki cel 8
G4-11 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Kapitał ludzki 3
G4-12 Opis łańcucha dostaw organizacji Grupa Kapitałowa

Kapitał produkcyjny

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności i łańcucha dostaw
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Strategia i model biznesowy
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizacje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady inne inicjatywy Grupa Kapitałowa

Zrównoważony rozwój

G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach Grupa Kapitałowa

Zrównoważony rozwój

ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM GRANICE
G4-17 a. Lista wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach; b. jednostki wskazane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach nieujęte w raporcie O Raporcie
G4-18 a. Proces definiowania zawartości raportu i granic raportowania;
b. Wyjaśnienie, jak organizacja zastosowała Zasady Raportowania dla Definiowania Zawartości Raportu
O Raporcie
G4-19 Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowanych w procesie definiowania zawartości raportu O Raporcie
G4-20 Zakres oddziaływania każdego istotnego aspektu wewnątrz organizacji O Raporcie
G4-21 Zakres oddziaływania każdego istotnego aspektu na zewnątrz organizacji O Raporcie
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu O Raporcie
G4-23 Znaczące zmiany względem poprzedniego okresu raportowania dotyczące zasięgu i zakresu oddziaływania istotnych aspektów O Raporcie
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Zrównoważony rozwój
G4-25 Podstawy identyfikacji i doboru interesariuszy angażowanych przez organizację Zrównoważony rozwój
G4-26 Podejście organizacji do zaangażowania interesariuszy Zrównoważony rozwój
G4-27 Kluczowe kwestie i tematy wskazywane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji O Raporcie
PROFIL RAPORTU
G4-28 Okres raportowania O Raporcie
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu O Raporcie
G4-30 Cykl raportowania O Raporcie
G4-31 Punkt kontaktowy do skierowania pytań dotyczących raportu lub jego zawartości O Raporcie
G4-32 Indeks treści GRI O Raporcie
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji
ŁAD ORGANIZACYJNY
G4-34 Struktura zarządcza organizacji Grupa Kapitałowa
ETYKA
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w organizacji Grupa Kapitałowa   cel 16
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, np. infolinie etyczne Grupa Kapitałowa   cel 16
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, takie jak przekazywanie tych kwestii do bezpośrednich przełożonych, mechanizmy informowania opinii publicznej przez sygnalistów (whistleblowing) o naruszeniach lub infolinie Grupa Kapitałowa   cel 16
EKONOMICZNE
WYNIKI EKONOMICZNE
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona Kapitał finansowy cel 8

cel 9

OBECNOŚĆ NA RYNKU
G4-EC5 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji. Kapitał finansowy cel 1

cel 8

POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY
G4-EC8 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu Kapitał finansowy cel 1

cel 3

cel 8

cel 9

cel 10

cel 16

PRAKTYKI ZAKUPOWE
G4-EC9 Udział wydatków przeznaczonych na produkty i usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji Kapitał finansowy
ZASOBY
OG1 Wielkość i rodzaj szacowanych potwierdzonych zasobów i produkcji Kapitał produkcyjny
ŚRODOWISKOWE
MATERIAŁY I SUROWCE
G4-EN1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości Kapitał naturalny 8 cel 8

cel 12

ENERGIA
G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji Kapitał naturalny 8 cel 7

cel 12

cel 13

G4-EN6 Zmniejszenie zużycia energii Kapitał naturalny 8 cel 6

cel 8

cel 12

cel 13

Zaraportowany tylko opisowo
WODA
G4-EN8 Całkowity pobór wody według źródła Kapitał naturalny 8 cel 6
G4-EN10 Procent i całkowita objętość wody przetwarzanej i ponownie wykorzystanej Kapitał naturalny 8 cel 6

cel 9

cel 12

 

EMISJE
G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 12

cel 13

cel 14
cel 15

G4-EN16 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 12

cel 13

cel 14

cel 15

 

G4-EN18 Intensywność emisji gazów cieplarnianych (GHG). Kapitał naturalny 8 cel 13

cel 14

cel 15

G4-EN20 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową do powietrza Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 12

G4-EN21 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji
do powietrza
Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 12

cel 14

cel 15

ŚCIEKI I ODPADY
G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 6

cel 12

cel 14

G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 6

cel 12

G4-EN24 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 6

cel 12

cel 14

cel 15

G4-EN25 Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Konwencji Bazylejskiej – Aneks I, II, III i VIII) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 12

OG5 Objętość i sposób pozbywania się wody złożowej oraz wody powstałej w procesie produkcji Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 6

cel 12

cel 14

OG6 Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów Kapitał naturalny 8 cel 12

cel 13

cel 14

OG7 Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji Kapitał naturalny 8 cel 3

cel 12

PRODUKTY I USŁUGI
G4-EN28 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału Kapitał naturalny 8 cel 9

cel 12

OG8 Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach Kapitał naturalny cel 12
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI
G4-EN29 Kwota istotnych kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych
z tytułu nieprzestrzegania prawa
i regulacji dotyczących ochrony środowiska
Kapitał naturalny cel 16
OGÓLNE
G4-EN31 Całkowite wydatki inwestycyjne przeznaczone na ochronę środowiska według typu Kapitał naturalny 7,8,9 cel 7

cel 9

cel 12

cel 13

cel 14

cel 15

cel 16

cel 17

OCENA ŚRODOWISKOWA DOSTAWCY
G4-EN32 Procent nowych dostawców, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych Kapitał naturalny 8
MECHANIZMY SKARGOWE DOTYCZĄCE KWESTII ŚRODOWISKOWYCH
G4-EN34 Liczba skarg (zażaleń) związanych z wpływem na środowisko, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne obowiązujące w organizacji Kapitał naturalny cel 16
SPOŁECZNE
ZATRUDNIENIE
G4-LA1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Kapitał ludzki 6 cel 5

cel 8

cel 9

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
G4-LA6 Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci Kapitał ludzki 6 cel 3

cel 8

SZKOLENIA I EDUKACJA
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników Kapitał ludzki 6 cel 4

cel 5

cel 8

G4-LA11 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników Kapitał ludzki 6 cel 5

cel 8

RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Kapitał ludzki 6 cel 5
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
G4-SO1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju Kapitał społeczny 1
ZAPOBIEGANIE KORUPCJI
G4-SO3 Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka Grupa Kapitałowa 10
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych Grupa Kapitałowa 10
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI
G4-SO8 Kwota istotnych kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych
z tytułu niezgodności z prawem
i regulacjami (sprawy społeczne)
W roku 2017 na spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie zostały nałożone żadne istotne kary ani sankcje pozafinansowe.
INTEGRALNOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW (OG)
OG13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności Kapitał społeczny cel 3

cel 11

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE KLIENTÓW
G4-PR1 Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie
i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników
Kapitał ludzki
ZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta Kapitał ludzki
→ ←