Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Kapitał finansowy

G4-EC1 G4-EC5 G4-EC8 G4-EC9
Podsumowanie 2017

Rekordowe wyniki w 2017 roku

Rok 2017 był przełomowym rokiem dla Grupy Kapitałowej LOTOS pod względem wyników finansowych.

W minionym roku znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe, wykorzystując do tego korzystne notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowychDzięki dobrej koniunkturze przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosły 24,186 mld zł, dając ponad 15-procentowy wzrost względem roku 2016. Również skonsolidowany zysk netto osiągnął historyczny poziom 1,7 mld zł, zwiększając się tym samym o ponad 64% względem poprzedniego roku.

Zwiększamy moc i pobijamy własne rekordy

Dobre wyniki finansowe są efektem konsekwentnego wdrażania naszej strategii biznesowej „Stabilizacja i bezpieczny rozwój na lata 2017–2022”. Do najważniejszych z szeregu prowadzonych przez nas w ubiegłym roku działań należały m.in. dywersyfikacja źródeł surowców, realizacja innowacyjnych projektów, w tym w obszarze badań nad biopaliwami 2. i 3. generacji, technologiami wodorowymi oraz elektromobilności. Dzięki nim udało nam się po raz kolejny z sukcesem zamknąć rok obrotowy i pobić dotychczasowe rekordy w wynikach finansowych.

W 2017 roku oczyszczona EBITDA wg LIFO4 osiągnęła najwyższy poziom w historii 3,1 mld zł. Możemy pochwalić się również rekordowym wynikiem oczyszczona EBITDA dla segmentu wydobywczego o wartości 0,9 mld zł (powyżej postawionego celu 0,6–0,7 mld zł).

W minionym roku wygenerowaliśmy ponad 3,1 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (w porównaniu z ponad 2,6 mld zł w 2016 roku, co stanowi wzrost o 18%). Nasz zdywersyfikowany strumień przepływów pieniężnych jest zapewniony m.in. dzięki 11* złożom produkcyjnym (*złoża lądowe na Litwie traktowane jako 1 źródło).

Jednocześnie w znaczący sposób obniżyliśmy nasze zadłużenie, które na koniec 2017 r. spadło z 4,8 mld zł do 2,5 mld zł. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,8x (rok wcześniej wskaźnik ten był na poziomie 1,9x).

Średnia modelowa marża rafineryjna w 2017 roku ukształtowała się na poziomie 7,54. W 2017 średnia marża wzrosła o 8,8% w porównaniu z 2016 rokiem.

Szczegółowe dane finansowe za rok 2017 dostępne są TUTAJ

Wypłaciliśmy pierwszą od dekady dywidendę

W dniu 14 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184,9 mln zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 1 zł brutto.

Tym samym po ponad 12 latach obecności spółki na GPW, po raz drugi w historii wypłaciliśmy dywidendę akcjonariuszom. Wypłacone środki stanowią ok. 18% naszego zysku netto. Poprzednia dywidenda została wypłacona 10 lat temu i wynosiła 0,36 zł na akcję.  

Akcje Grupy LOTOS notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 9 czerwca 2005 roku. W 2017 roku cena docelowa akcji Grupy LOTOS S.A. wyceniana przez biura maklerskie wahała się w przedziale 34,27 – 84,50 zł wobec 24,00 – 41,20 zł w roku poprzednim. Akcje Grupy LOTOS w 2017 roku wyceniane były średnio na poziomie 59,59 zł wobec 31,26 rok wcześniej. Rynkowa wycena akcji Grupy LOTOS S.A. wahała się w przedziale 37,00 – 68,85 zł. Kurs zamknięcia ostatniego dnia 2017 roku wyniósł 57,70 zł.

W 2017 roku wydano 26 rekomendacji biur maklerskich, w tym:

9 rekomendacji „Kupuj”

2 rekomendacje „Akumuluj”

9 rekomendacji „Trzymaj”

1 rekomendacja „Neutralnie”

2 rekomendacje „Redukuj”

3 rekomendacje „Sprzedaj”

Sprzedaż i dystrybucja – stawiamy na efektywność

W 2017 roku segment produkcji i handlu Grupy Kapitałowej LOTOS sprzedał 10,9 mln ton produktów. Nakłady na zakupy surowców oraz towarów i materiałów ropopochodnych wyniosły 17,6 mld zł. Wynik operacyjny segmentu produkcji i handlu powiększony o amortyzację z wyłączeniem odpisów o charakterze niegotówkowym (oczyszczona EBITDA LIFO) wyniósł 2,2 mld zł (w tym obszar detaliczny osiągnął pułap 0,2 mld zł).

Nasz udział w krajowym rynku paliw za 2017 rok wyniósł 31,6% – co stanowi wzrost o 2,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrósł nie tylko udział w rynku, ale również krajowa sprzedaż – o 19% w porównaniu z rokiem 2016. Już drugi rok z rzędu możemy również pochwalić się wzrostem sprzedaży paliwa lotniczego – w roku 2017 o 42%.

Odnotowaliśmy także wysokie wyniki w dynamice średniodobowej sprzedaży paliw – w porównaniu ze średnią innych koncernów dynamika LOTOS była wyższa o 26%.

Ponadto, wzrosła (o 14%) sprzedaż artykułów i usług pozapaliwowych, przy wzroście marży o 23%.

16,3% zakupów surowców oraz towarów i materiałów ropopochodnych Grupy Kapitałowej LOTOS w 2017 roku stanowiły zakupy krajowe (spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2016).

Więcej o naszych wynikach w obszarze Sprzedaży i dystrybucji TUTAJ

Inwestujemy w przyszłość

Świadomi zmian zachodzących na światowych rynkach paliw, wprowadzanych nowych przepisów i uregulowań oraz potrzeby bycia konkurencyjnym, stale dążymy do ulepszania oferty oraz procesów wspierających naszą działalność we wszystkich segmentach i na każdym poziomie organizacji.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 1 445 mln zł, z czego największą pozycję stanowiły nakłady związane z projektem instalacji opóźnionego koksowania (Projekt EFRA), wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, dotyczące głównie złoża B8 na Morzu Bałtyckim, a także eksploatacją złóż Sleipner i Heimdal w Norwegii. Inwestowaliśmy także w zakup katalizatorów oraz komponentów, rozbudowę i modernizację sieci stacji paliw, a także budowę instalacji Węzła Odzysku Wodoru (WOW), która pozwoli na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach rafineryjnych.

Aby optymalizować wydobycie oraz dbać w jak najwyższym stopniu o bezpieczeństwo energetyczne, inwestowaliśmy w poszukiwanie i rozpoznanie złóż. Nakłady inwestycyjne w segmencie wydobywczym w 2017 roku wyniosły 380,1 mln zł.

Napędzamy polską gospodarkę

Jako druga największa spółka paliwowa w Polsce jesteśmy świadomi wpływu, jaki wywieramy na gospodarkę naszego kraju.

Pozytywny wpływ na rozwój kraju oraz lokalnych społeczności, wokół których działamy, mają m.in. odprowadzane przez nas podatki.

Działalność LOTOSU oddziałuje na gospodarki krajów, w których firma prowadzi działalność operacyjną również poprzez zdywersyfikowaną sieć dostawców. Wspieramy przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców, poprawiając warunki rozwoju dla małego i średniego biznesu. Ważną rolę w wywieraniu pozytywnego wpływu ekonomicznego odgrywa jedna z naszych spółek – LOTOS Oil. Współpracuje ona z licznymi lokalnymi dostawcami towarów i usług, dla których nawiązanie relacji biznesowych z marką LOTOS jest niewątpliwą szansą na wzrost. Ma to także swoje odzwierciedlenie w powstawaniu kolejnych miejsc pracy w regionach, w których te przedsiębiorstwa działają.

Dobra praktyka Grupy LOTOS SA – wspieramy lokalnych dostawców

W 2017 roku na usługi świadczone przez lokalne firmy z Gdańska i okolic przeznaczyliśmy 5223 mln zł, co stanowi 25% budżetu zakupowego Grupy LOTOS.

Jesteśmy liczącym się pracodawcą nie tylko na Pomorzu, ale dzięki sieci naszych stacji paliw, również w innych rejonach kraju. W Grupie Kapitałowej LOTOS zatrudniamy w sumie 4897 osób. Z tytułu zatrudnienia w 2017 roku wypłaciliśmy 736,2 mln zł świadczeń pracowniczych.

Pieniądze wypłacane naszym pracownikom i dostawcom przyczyniają się w pośredni sposób do poprawy sytuacji ekonomicznej regionów, w których działamy. Dokonywane przez nich obroty pieniężne wspierają inne lokalne przedsiębiorstwa oraz wpływają na poprawę jakości życia lokalnych społeczności.

Naszą szeroką gamą produktów staramy się także niwelować ograniczenia w dostępie do dóbr konsumpcyjnych dla osób o niskim dochodzie. Produkty LOTOS Oil są łatwo dostępne i występują na różnych poziomach cenowych, co umożliwia dostęp do nich szerokiej gamie odbiorców – zarówno tych zamożnych, jak i z niskimi dochodami.

W ramach Grupy Kapitałowej LOTOS prowadzimy też szereg działań innowacyjnych i proefektywnościowych zmniejszających koszty procesów i energii. W ten sposób staramy się minimalizować negatywny globalny trend wzrostu cen czynników energii i, co za tym idzie, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

→ ←