Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Kapitał produkcyjny

G4-9 G4-12 OG1
Podsumowanie 2017

Wydobycie i przerób ropy naftowej stanowi fundament naszego biznesu. Poprzez nieustanne doskonalenie naszej działalności poszukiwawczo-wydobywczej oraz inwestowanie w nowoczesne i bezpieczne procesy produkcyjne dążymy do dostarczania na rynek najwyższej jakości produktów.

W naszym asortymencie znajdują się:

  • paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy)
  • ciężki olej opałowy
  • asfalty
  • paliwo lotnicze
  • benzyna surowa
  • gaz płynny propan-butan (LPG)
  • oleje bazowe

Poszukiwania i wydobycie

Prowadzimy działalność poszukiwawczo-wydobywczą w obszarze Morza Bałtyckiego, Norweskiego Szelfu Kontynentalnego oraz na Litwie. W 2017 roku nasze wydobycie węglowodorów realizowane było: ze złóż zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim (złoże B3 i B8 – ropa naftowa z niewielką ilością gazu towarzyszącego), ze złóż norweskich (gaz i kondensat – lekka ropa naftowa), a także ze złóż lądowych na Litwie (ropa naftowa).

W 2017 roku średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego LOTOSU wyniosło 22,9 tys. boe/dzień, co oznacza potencjał roczny na poziomie 1,1 mln toe (ton ekwiwalentu ropy). 74% łącznego wolumenu, tj. 17 tys. boe/dzień, pochodziło ze złóż norweskich.

 

Na koniec 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS dysponowała łącznymi potwierdzonymi rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P (ang. proved and probable) na poziomie 88,2 mln boe, uwzględniając 8,8 mln ton ropy naftowej oraz 3,3 mld m3 gazu ziemnego.

W obszarze wydobycia nasze działania ukierunkowane są na budowę zbilansowanego i zdywersyfikowanego portfela aktywów. Chcemy zwiększać zaangażowanie w zagospodarowanie nowych złóż, sukcesywnie zwiększać wagę działalności poszukiwawczej w portfelu oraz ograniczać udział koncesji w dojrzałej fazie wydobycia. W aspekcie wydobycia w 2017 roku udało nam się osiągnąć wyniki zgodne z wyznaczonymi celami strategicznymi.

W realizacji strategii firmy na lata 2017–2022 w obszarze upstream postawiono na wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i potencjału LOTOS Petrobaltic do umocnienia i rozwoju działalności w strategicznym segmencie Energetyki Morskiej na Morzu Bałtyckim oraz specjalizacji i ekspansji na obszary koncesji międzynarodowych.

Kluczowym elementem procesu było określenie zakresów oraz realnych możliwości rozwoju oraz ekspansji LPB. Potencjał LOTOS Petrobaltic pozwolił na dokonanie podziału firmy pod kątem specjalizacji będącej kierunkiem przyjętej strategii dywersyfikacji źródeł przychodu w segmencie. W wyniku reorganizacji określono strategiczne zadania LOTOS Petrobaltic oraz misję i strategię rozwoju, w wyniku której LOTOS Petrobaltic staje się firmą nowoczesną i kompleksowo obsługującą zapotrzebowanie przemysłu energetycznego, górnictwa morskiego – offshore oraz operacji morskich w basenie Morza Bałtyckiego. Firma oparta na doświadczeniu i wiedzy oraz zespole oddanych pracowników koncentruje się na swojej podstawowej działalności, rozszerzając sukcesywnie zakres usług o zarządzanie projektami offshore, usługi logistyczne, transportowe oraz eksploatacyjne. Konsekwentna realizacja strategii LOTOS Petrobaltic oraz zainteresowanie firm zagranicznych oferowanym serwisem LPB pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość również w aspekcie wykorzystania potencjału firmy nie tylko na Bałtyku. LOTOS Petrobaltic sukcesywnie eksploatuje złoża węglowodorów B3 i B8 znajdujące się pod dnem Morza Bałtyckiego.

Jednocześnie rozwój poszukiwań oraz segmentu upstream poza obszarem Morza Bałtyckiego powierzono wydzielonej ze struktur LOTOS Petrobaltic spółce LOTOS Upstream (LUPS). Powołanie LUPS wpłynęło na postępującą specjalizację w działalności obu firm, umożliwiając jednocześnie rzeczywistą ocenę kierunków dalszej ekspansji oraz rozwoju segmentu poza granicami Morza Bałtyckiego. W wyniku dokonanej transformacji LUPS stał się podmiotem odpowiedzialnym za rozwój poszukiwań oraz wydobycia węglowodorów poza basenem Morza Bałtyckiego, formułując strategię rozwoju dedykowaną  koncesjom zagranicznym, rozwojowi biznesu, oraz nadzór nad realizacją zagospodarowania złóż poza Basenem Morza Bałtyckiego. LUPS powierzono również nadzór właścicielski nad złożami gazowymi B4 oraz B6, które w fazie eksploatacji będą operowane przez LOTOS Petrobaltic.

Zdywersyfikowany portfel aktywów

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza LOTOSU w Norwegii realizowana jest za pośrednictwem spółki zależnej LOTOS E&P Norge AS, z siedzibą w Stavanger. Na koniec 2017 roku spółka ta była udziałowcem 26 koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W Polsce nasze działania w zakresie poszukiwań i wydobycia prowadzone są jest głównie w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, a także na koncesjach lądowych w północno-wschodniej oraz północno-zachodniej Polsce. Dysponujemy 3 koncesjami łącznymi na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarach Łeba, Rozewie i Gotlandia, a także (uwzględniając spółki zależne i wspólne przedsięwzięcia) posiadamy 4 koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż B3, B8 oraz B4/B6. Działania na obszarze lądowym w Polsce realizowane są na koncesji własnej Młynary oraz przy współpracy z PGNiG na koncesjach Kamień Pomorski oraz Górowo Iławeckie (udział LOTOS 49%).

Na Litwie działalność poszukiwawczo-wydobywcza realizowana jest za pośrednictwem spółki zależnej AB LOTOS Geonafta z siedzibą w Gargždai. W 2017 roku spółki litewskie eksploatowały lądowe złoża ropy naftowej w obrębie 7 bloków koncesyjnych.

Produkcja

Grupa Kapitałowa LOTOS posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Korzystna strategicznie lokalizacja rafinerii daje istotną przewagę logistyczną w dostępie do surowców oraz kanałów sprzedaży produktów w stosunku do konkurencji w regionie.

W procesie produkcji i handlu stawiamy na technologiczne unowocześnianie rafinerii. Posiada ona unikalne połączenie kanałów zaopatrzenia w surowiec, zapewniające równoczesny dostęp do dostaw surowców zarówno drogą lądową, z Rosji, za pośrednictwem sieci rurociągów PERN, jak i do dostaw surowców drogą morską z wielu krajów oraz z własnych złóż.

W raporcie firmy Solomon Associates za 2016 rok rafineria Grupy LOTOS, podobnie jak w poprzednich badaniach, uzyskała znakomity wynik w efektywności energetycznej. To ważne, bo koszty energii to ponad połowa wszystkich kosztów zakładu, poza kosztem surowców. Również w większości innych kluczowych wskaźników konkurencyjności, takich jak efektywność służb utrzymania ruchu, stopień wykorzystania instalacji wyniki Grupy LOTOS dają jej miejsce wśród 25% najlepszych rafinerii. Ranking Solomon Associates to najważniejszy, światowy benchmarking rafinerii, w którym co dwa lata porównuje się setki firm na całym świecie, prestiżowo traktowany zarówno przez sektor rafineryjny, jak i środowisko z nim związane.

Potwierdzeniem bardzo dobrego stanu technologicznego naszej rafinerii jest również posiadanie najwyższego w Polsce i jednego z wyższych w Europie Wskaźnika Kompleksowości Nelsona (współczynnika złożoności procesu przetwórczego), który odzwierciedla intensywność inwestycji w rafinerii, potencjalne koszty stałe oraz potencjał generowania wartości dodanej przez rafinerię.

Wartość Wskaźnika Kompleksowości Nelsona dla rafinerii w Gdańsku jest równa 10,0.

Główną inwestycją Grupy LOTOS w 2017 roku w proces produkcyjny jest Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja), który dzięki wybudowaniu jednej z najnowocześniejszych instalacji opóźnionego koksowania umożliwi głębszy przerób ropy naftowej. Postęp realizacji całego Projektu EFRA na koniec grudnia 2017 wyniósł 90%.

Realizacja Projektu EFRA, dzięki połączeniu nowych instalacji z już istniejącymi w obrębie gdańskiej rafinerii, przyniesie więcej produktów wysokomarżowych wyprodukowanych z każdej baryłki ropy przerobionej przez rafinerię. EFRA w praktyce oznacza, że:

  • zwiększy się marża rafineryjna z każdej przerobionej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl,
  • instalacje produkcyjne EFRA wytworzą rocznie dodatkowo ok. 900 tysięcy ton wysokomarżowych produktów. Będzie to skutkowało zwiększeniem wyniku EBITDA o 0,6 mld zł/rocznie,
  • po zakończeniu prac inwestycyjnych i uruchomieniu nowych instalacji z 1 tony ciężkich pozostałości przerobu powstanie ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu, a rafineria gdańska nie będzie produkować nieopłacalnego ciężkiego oleju opałowego.

W 2017 roku rafineria LOTOSU przerobiła 9,6 mln ton ropy naftowej, czyli 7% mniej niż rok wcześniej. Jest to spowodowane 6-tygodniowym postojem remontowym „Wiosna 2017”. Dominującym gatunkiem przerabianej ropy, podobnie jak w latach ubiegłych, była rosyjska ropa Ural. Jej udział wyniósł około 78,3% i był nieco wyższy niż w latach poprzednich.

Pozostałą część surowca stanowiły ropy naftowe importowane z innych kierunków, w tym około 201 tys. ton ropy dostarczonej przez Grupę Kapitałową LOTOS Petrobaltic. Dobór rop naftowych do przerobu oparty był na procesie optymalizacji produkcji, by wykorzystać nadarzające się okazje na zwiększenie marży przerobowej rafinerii.

Bezpieczny łańcuch dostaw

Aby zapewnić bezpieczeństwo produkcyjne Grupy Kapitałowej LOTOS, ekspedycja produktów odbywa się transportem kolejowym z rafinerii w Gdańsku. O kompleksową realizację logistyki kolejowej dla całej Grupy Kapitałowej dba wyspecjalizowana w tym obszarze spółka LOTOS Kolej. W 2017 roku LOTOS Kolej przewiozła 13,3 mln ton towaru, z czego 7,03 mln ton stanowiły materiały niebezpieczne.

Kolejnym ważnym elementem w łańcuchu logistycznym jest logistyka morska. Połączenie rurociągami produktowymi rafinerii w Gdańsku z bazą przeładunkową paliw płynnych w Porcie Północnym pozwala spółce osiągać znaczące korzyści dzięki obniżeniu kosztów transportu. W roku 2017 LOTOS przeładował w portach morskich około 7 mln ton ropy, produktów naftowych i komponentów paliwowych. Położenie rafinerii LOTOSU w pobliżu morskiego terminala przeładunkowego ropy naftowej pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, umożliwia dostawy ropy naftowej pochodzącej z własnych złóż na Bałtyku i na Litwie, jak również z Morza Północnego czy z innych dalszych kierunków. W roku 2017 drogą morską dostarczono do Grupy LOTOS ok. 4,3 mln ton ropy naftowej.

Łańcuch dostaw w ramach rafinerii w Gdańsku

Logistyka
morska

Logistyka
kolejowa

W roku 2017 Grupa LOTOS S.A. przeładowała w portach morskich ponad 7 mln ton ropy, produktów naftowych i komponentów paliwowych. Liczba obsłużonych zbiornikowców wyniosła 268 jednostek.
W 2017 roku LOTOS Kolej przewiozła 13,3 mln ton towaru. Spółka stale rozwija współpracę z klientami spoza Grupy Kapitałowej LOTOS, zarówno w zakresie przewozów krajowych jak i zagranicznych.

W 2017 roku Spółka kontynuowała 4-letnią umowę z Siłami Zbrojnymi RP na przewóz paliwa lotniczego F-34. Zawarta umowa jest skutkiem wygranego postępowania przetargowego według ściśle określonych kryteriów, takich jak bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.

Oferta produktowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2017 roku

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2017 roku prowadzona była w ramach Grupy LOTOS oraz jej spółek zależnych: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS-Air BP Polska. Grupa LOTOS prowadziła działalność handlową w kraju (sprzedaż do koncernów zagranicznych) oraz w eksporcie drogą morską i lądową. Spółki zależne prowadziły produkcję i sprzedaż na rzecz poszczególnych branż: paliwowej, olejowej i asfaltowej.

Grupa Kapitałowa LOTOS w 2017 roku osiągnęła udział w krajowym rynku paliw na poziomie 31,6%. Największy udział w sprzedaży, podobnie jak w ubiegłych latach, miał olej napędowy. Wolumen sprzedaży oleju napędowego wyniósł w 2017 roku 5 198 tys. ton, osiągając tym samym 47,5% udział w sprzedaży ogółem (o 4 punkty procentowe większy niż w roku 2016). Drugą co do wielkości pozycją w ilościowej strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS były benzyny, z udziałem na poziomie 14,2%. Sprzedaż benzyny przez Grupę Kapitałową LOTOS wyniosła 1555 ton i prezentowała zbliżony poziom jak w roku poprzednim. Ostatnią pozycją, której udział w ogólnej masie sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS ukształtował się na poziomie powyżej 10%, są produkty ciężkie.

W roku 2017 możemy pochwalić się wzrostem sprzedaży krajowej o 19%. Głównym motorem jej wzrostu była sprzedaż paliw silnikowych (olejów napędowych oraz benzyn), związana z efektywnymi działaniami sprzedażowymi zarówno w kanale detalicznym, jak i hurtowym na rosnącym rynku. Pomimo postoju remontowego, Grupa Kapitałowa LOTOS była w stanie w całości zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na produkt na krajowym rynku paliw.

Ponadto, znaczący wzrost sprzedaży krajowej nastąpił również w segmencie asfaltów. Wysoka dynamika sprzedaży wynikała z realizacji zapotrzebowania krajowego, związanego zarówno z realizacją projektów budowlanych, jak i z ograniczeniem ekspedycji produktu z krajowych i ościennych rafinerii.

Wreszcie, cieszy nas rekordowa ilość sprzedanego paliwa na każdym z pięciu lotnisk, na których prowadzone są operacje tankowania samolotów. Wzrost krajowej sprzedaży paliwa lotniczego w 2017 roku wyniósł 42%. Wzrost ten jest efektem ekspansji spółki córki LOTOS-Air BP Polska na krajowych portach lotniczych.

W sieci LOTOS działały na koniec 2017 roku 493 stacje paliw (wzrost o 6 placówek), plasując ją na trzecim miejscu wśród sieci stacji paliw w Polsce. LOTOS umocnił swoją pozycję w segmencie stacji tranzytowych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu dysponując 20 Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP), zlokalizowanymi przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7. Dbamy również o sprzedaż artykułów i usług pozapaliwowych, która w 2017 roku wzrosła o 14% w stosunku do 2016.

→ ←