Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Kapitał ludzki

G4-10 G4-11 G4-LA1 G4-LA11 G4-LA12 G4-LA6 G4-LA9 G4-PR1 G4-PR5
Podsumowanie 2017

Istotą naszego biznesu, powodem, dla którego dążymy do nieustającego rozwoju i podnoszenia naszych standardów, a także największym kapitałem są ludzie. Ludzie rozumiani zarówno jako nasi pracownicy jak i wszyscy inni interesariusze, którzy są dla nas nieustającym źródłem inspiracji oraz innowacyjnych pomysłów i których bezpieczeństwo, zdrowie oraz satysfakcja są dla nas kluczowymi priorytetami.

LOTOS jako pracodawca

Jesteśmy ważnym pracodawcą

Jesteśmy jednym z kluczowych pracodawców na Pomorzu. Łącznie w naszych spółkach w Polsce, na Litwie i w Norwegii pracuje 4897 osób.

Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć: Liczba pracowników
2016 2017
Kobiety 1116 1114
Mężczyźni 3740 3755
Suma 4856 4869
Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na rodzaj stanowiska: Liczba pracowników
2016 2017
stanowiska robotnicze 2346 2337
stanowiska nierobotnicze 2542 2560
Suma 4888 4897
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu: Liczba pracowników Liczba pracowników
2016 2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
pełny etat 1108 3720 4828 1102 3740 4842
niepełny etat 11 49 60 16 39 55
Suma 1119 3769 4888 1118 3779 4897
Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia: Liczba pracowników Liczba pracowników
2016 2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
zatrudnionych na czas określony 229 606 835 167 340 507
zatrudnionych na czas nieokreślony 890 3163 4053 951 3439 4390
Suma 1119 3769 4888 1118 3779 4897
Liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników
2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie
zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia 35 38 73
zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 0 2 2
zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 1 2 3
samozatrudnionych 2 30 32
pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 4 22 26
Suma 42 94 136
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć: Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników Udział nowo zatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
2017 2017 2017 2017
Kobiety 1118 114 10,19% 20,99%
Mężczyźni 3779 429 11,35% 79,01%
Suma 4897 543
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe: Liczba pracowników Liczba nowo zatrudnionych pracowników w danej grupie Udział nowo zatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
2017 2017 2017 2017
<30 457 129 28,22% 23,76%
30–50 3051 255 8,35% 46,96%
>50 1389 159 11,44% 29,28%
SUMA 4897 543
Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników Liczba odejść pracowników Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć Udział odejść pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie odejść pracowników
2017 2017 2017 2017
Kobiety 1118 109 9,74% 20,60%
Mężczyźni 3779 420 11,11% 79,39%
Suma 4897 529

Trzymamy wysoki poziom

Nieustająco podnosimy standardy zarządzania kapitałem ludzkim i doskonalimy narzędzia HR. Na przestrzeni ostatnich lat: wprowadziliśmy system e-rekrutacji, udoskonaliliśmy system okresowych ocen pracowników (SOOP) poprzez opracowanie wspólnego Modelu kompetencji i powiązanej z nim Mapy Stanowisk we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS, dołączyliśmy do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz zostaliśmy Członkiem Strategicznym Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Nasze starania w dziedzinie HR są stale doceniane. Jesteśmy postrzegani jako solidny i ceniony pracodawca, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia.

HR Najwyższej Jakości

Grupa Kapitałowa LOTOS znalazła się w gronie 45 organizacji, które w 2017 r. otrzymały certyfikat „HR Najwyższej Jakości”, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Otrzymują go firmy o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim, ocenionych w obiektywnym badaniu.

Najbardziej Pożądany Pracodawca

W ubiegłym roku po raz piąty otrzymaliśmy też wyróżnienie „Najbardziej Pożądanego Pracodawcy”, zajmując czwarte miejsce w kategorii „Energetyka, paliwa, wydobycie, chemia”. Wyróżnienia przyznawane są w oparciu o badanie realizowane przez międzynarodową firmę doradczą Antal.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

LOTOS Terminale w Czechowicach-Dziedzicachznalazła się w gronie 27 laureatów X edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. O wyjątkowości konkursu, organizowanego przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi fakt, że pracodawców nominują do niego samipracownicy. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, wyróżniających się stosowaniem dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad BHP oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Wszyscy mają u nas równe szanse

W Grupie Kapitałowej LOTOS zarówno wszyscy pracownicy jak i osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą liczyć na równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju oraz doskonalenia zawodowego. Nasz kodeks etyki stoi na straży sprawiedliwego traktowania wszystkich osób, niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, przynależności do związków zawodowych, wieku, płci, orientacji seksualnej, wyglądu zewnętrznego, narodowości, wyznania czy orientacji politycznej.

Więcej informacji

Ponadto w relacjach ze wszystkimi interesariuszami, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, przestrzegamy 10 Zasad United Nations Global Compact z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Właściwe relacje pomiędzy pracownikami a kierownictwem są wspierane przez Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) oraz nasze wewnętrzne procedury regulujące sposób zarządzania zasobami ludzkimi. Na dzień 31.12.2017 układem zbiorowym objętych było 96% pracowników Grupy LOTOS S.A.

Zatrudnienie na stanowiskach zarządczych w Grupie LOTOS wg płci i wieku

Kobiety Mężczyźni
Zarząd 0 3
Rada Nadzorcza 3 4
Poniżej 30 30–50 lat Powyżej 50 lat
Zarząd 0 3 0
Rada Nadzorcza 0 6 1

Rekrutujemy w przyjazny sposób

Wiemy, jak stresujący bywa dla kandydatów do pracy proces rekrutacyjny i jak wiele czynników może wpływać na ocenę kandydata ze strony osoby rekrutującej, dlatego w Grupie Kapitałowej LOTOS wprowadziliśmy odpowiednie regulacje, po to by rekrutacja była prowadzona w sposób rzetelny i obiektywny, a sam proces przebiegał w sposób przyjazny.

W naszej firmie istnieje system e-rekrutacji, lista poszukiwanych pracowników jest ogólnodostępna, a wszystkie zainteresowane osoby mogą aplikować na wolne stanowiska poprzez naszą stronę internetową. Jesteśmy członkiem, powołanej w czerwcu 2013 r., Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji, promującej dobre praktyki i wysokie standardy w tym obszarze i jako członek Koalicji przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk w Rekrutacji, który odnosi się m.in. do takich kwestii jak komunikacja z kandydatem, zaangażowanie w relację z kandydatem, jasne formułowanie ofert pracy czy szacunek wobec kandydatów.

Wprowadziliśmy też przewodniki dla osób koordynujących procesy rekrutacyjne „Standardy przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji w Grupie Kapitałowej LOTOS”, a także systematycznie analizujemy przyczyny odejścia naszych pracowników w celu ich niwelowania. Nasze starania w tym obszarze nie pozostają bez echa – od 2014 rokumożemy się pochwalićcertyfikatem„Strefa przyjaznej rekrutacji”.

Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji

W Grupie Kapitałowej LOTOS szczególną wagę przywiązujemy do rekrutacji wewnętrznej, pozwalającej na optymalne wykorzystanie kompetencji naszych pracowników i zapewniającej im szerokie możliwości rozwoju. Od 2016 r. na portalu pracowniczym naszej firmy działa podstrona „Rekrutacje wewnętrzne w Grupie Kapitałowej LOTOS”.

Obiektywnie oceniamy naszych pracowników (ewaluacja)

W naszej firmie funkcjonuje wspólny dla całej grupy kapitałowej, obiektywny System Okresowej Oceny Pracowników (SOOP), dzięki któremu możemy w łatwy i rzetelny sposób porównać wyniki i kompetencje poszczególnych osób, a także przeanalizować pojawiające się tendencje.

W 2017 r. poddaliśmy ocenie 89% zatrudnionych w Grupie Kapitałowej LOTOS kobiet (978 osób) oraz 96% zatrudnionych w Grupie mężczyzn (3528 osób). Ocenie poddani zostali pracownicy zatrudnieni w 15 spółkach grupy1. Ocena SOOP przeprowadzana jest raz w roku, w większości naszych spółek rozpoczyna się 1 lipca i trwa do końca sierpnia.

SOOP jest użytecznym narzędziem nie tylko dla działu HR i osób zarządzających pracownikami, ale przede wszystkim stanowi wsparcie dla samych zatrudnionych, pomagając im w planowaniu rozwoju zawodowego, zarządzania swoim czasem i kompetencjami, a także motywując do doskonalenia efektów własnej pracy.

To narzędzie jest też szczególnie przydatne w monitorowaniu kompetencji kluczowych obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS, którymi są współpraca, zaangażowanie oraz otwartość na zmiany.

Korzyści dla pracownika z poddania się ocenie SOOP:

 • otrzymanie informacji zwrotnej na temat efektów pracy,
 • poznanie dokładnych potrzeb i oczekiwań ze strony przełożonych,
 • lepsza znajomość celów i zadań wyznaczonych na kolejny okres,
 • wskazówki i narzędzia pozwalające na doskonalenie efektów własnej pracy,
 • okazja do wymiany poglądów i opinii na temat pracy,
 • określenie potrzeb rozwojowych.

Korzyści dla organizacji wynikające ze stosowania SOOP:

 • uzyskanie informacji o tym, które kompetencje w organizacji są na najwyższym poziomie, a które muszą być doskonalone,
 • dzięki uniwersalności narzędzia, możliwość porównywania pracowników z różnych spółek i wyłonienia najwyżej ocenianych osób,
 • źródło informacji na temat potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych pracowników,
 • okazja do poznania opinii pracowników na temat miejsca pracy i stylu zarządzania, a także ich potrzeb i oczekiwań.

Szkolenia i edukacja w Grupie Kapitałowej LOTOS

Dbałość o talenty jest celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2017–2022. Zapewnienie naszym pracownikom warunków do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji nie tylko przekłada się na konkurencyjność naszej firmy, ale też zwiększa ich poczucie satysfakcji z pracy i daje im poczucie stabilizacji.

W ubiegłym roku nasi pracownicy spędzili na różnego rodzaju szkoleniach łącznie 114 210 godzin, na każdego pracownika przypadło prawie 23,4 godziny szkoleń (25,2 godzin na mężczyzn i 17,1 na kobiety2). Osoby zajmujące stanowiska kierownicze spędziły na szkoleniach średnio prawie 22 godziny, natomiast pracownicy zatrudnieni na niższych szczeblach prawie 24 godziny.

Całkowita liczba pracowników GK LOTOS Całkowita liczba godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin przypadających na pracownika
4884 114 210 23,38
Kobiety zatrudnione w GK LOTOS
Całkowita liczba kobiet zatrudnionych w GK LOTOS Całkowita liczba godzin szkoleniowych odbytych przez kobiety Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na kobiety
1116 19 089 17,10
Mężczyźni zatrudnieni w GK LOTOS
Całkowita liczba mężczyzn zatrudnionych w GK LOTOS Całkowita liczba godzin szkoleniowych przypadających na zatrudnionych mężczyzn Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na zatrudnionych mężczyzn
3768 95 121,34 25,24451699
Osoby na stanowiskach kierowniczych
Całkowita liczba pracowników piastujących kierownicze stanowiska Całkowita liczba godzin szkoleniowych przypadających na osoby na stanowiskach kierowniczych Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na kierownicze stanowiska
932 20 468 21,96
Pozostali pracownicy (na niższych stanowiskach)
Całkowita liczba kierownictwa Całkowita liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracowników niższego szczebla Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracowników niższego szczebla
3922 93 738 23,90

W szkoleniach poszerzających wiedzę i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności ogólnorozwojowe mają możliwość uczestniczenia wszyscy nasi pracownicy, niezależnie od wieku i czasu pozostającego do przejścia na emeryturę. Co więcej, chętnie korzystamy z wiedzy i doświadczenia pracowników 50+ i angażujemy ich w działania mające na celu rozwój nowo zatrudnionych pracowników. Zespół ds. szkoleń operacyjnych, składający się głównie z doświadczonych pracowników w wieku 50+, został powołany w Pionie Dyrektora ds. Produkcji. Zespół dzieli się swoją bogatą wiedzą techniczno-technologiczną, zdobytą w trakcie wieloletniej pracy na instalacjach rafineryjnych z młodszymi stażem pracownikami.

Oprócz działań mentorskich ze strony dojrzałych kolegów nowo zatrudnione osoby mogą skorzystać z programu adaptacyjnego „Wsparcie na starcie”, który pomaga im poznać kulturę i wzorce postępowania w Grupie Kapitałowej LOTOS, a tym samym usprawnić proces adaptacji do nowego miejsca pracy i zredukować ewentualny stres.

Młodzi pracownicy szczególnie doceniają też propagowaną przez nas w ostatnim czasie i niosącą ze sobą większą elastyczność e-learningową formułę szkoleń.

Nieustająco doskonalimy też działalność Akademii LOTOS, naszego autorskiego projektu szkoleniowo-rozwojowego, zwiększającego kompetencje i świadome zaangażowanie naszych pracowników w tworzenie wartości dodanej. W ramach Akademii LOTOS w ubiegłym roku realizowaliśmy m.in. następujące programy talentowe:

 • Program Lider Przyszłości;
 • Program Mistrz;
 • Akademia Menedżera;
 • Program Rozwoju Kompetencji Zarządczych Pracowników Służb Technicznych;
 • Program Sukcesji Grupy Kapitałowej LOTOS.

Działania Akademii LOTOS, realizowane od lat w naszej firmie, przyczyniły się do rozwoju kultury dzielenia się wiedzą.

Zasady obowiązujące przy realizacji projektów w ramach Akademii LOTOS:

 • dostępność: szkolenia są przeznaczone dla wszystkich grup pracowniczych,
 • spójność: system szkoleń uwzględnia misję, strategię oraz długofalowe plany rozwojowe firmy, jest także powiązany z pozostałymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi,
 • odpowiedzialność: za efekty szkoleń i rozwój odpowiadają wszyscy uczestnicy procesu,
 • ciągłość: planowanie rozwoju jest procesem ciągłym, powiązanym z wynikami ocen okresowych, ścieżkami kariery, planami sukcesji oraz programami rozwojowymi przeznaczonymi dla poszczególnych grup pracowników,
 • elastyczność: planowanie i wdrażanie szkoleń jest powiązane z monitorowaniem zmieniającego się otoczenia zewnętrznego firmy oraz z pożądanymi zmianami kwalifikacji pracowników.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Mając świadomość, jak ważna jest aktywność fizyczna zarówno dla zdrowia jak i jakości życia naszych pracowników, zachęcamy ich do brania udziału w różnego rodzaju akcjach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych, które są organizowane w ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej LOTOS. W Towarzystwie działają różne sekcje sportowe, m.in. koszykówki, siatkówki, pływania, piłki nożnej, szachów i tenisa ziemnego. Dużą popularnością cieszy się LOTOS Running Team. Sekcja liczy ponad 60 osób, które wspólnie trenują i biorą udział w zawodach biegowych.

Bezpieczeństwo pracy jako wartość sama w sobie

Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa naszym pracownikom i wszystkim osobom przebywającym na terenie naszych zakładów i tego samego oczekujemy od wszystkich osób dla nas pracujących i z nami współpracujących. W przypadku lekceważenia zasad i nieprzestrzegania wymagań w obszarze bezpieczeństwa pracy stosujemy zasadę „zero tolerancji”. Wysoka kultura bezpieczeństwa jest naszym celem strategicznym na lata 2017–2022. Cele dotyczące BHP są również regulowane przez Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W roku 2017 kontynuowaliśmy ujednolicanie standardów i wzmocnienie kultury bezpieczeństwa w spółkach naszej Grupy. Dążymy do osiągnięcia poziomu wskaźnika wypadkowości LTIF (liczba wypadków przy pracy przypadających na milion roboczogodzin przepracowanych przez pracowników przedsiębiorstwa) poniżej średniej dla rafinerii europejskich zarówno wykorzystując własne pomysły na poprawę bezpieczeństwa, jak i czerpiąc ze światowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowo-technicznego.

W efekcie w naszej firmie w ubiegłym roku nie doszło do żadnego ciężkiego wypadku. W 2017 r. miały miejsce jedynie wypadki indywidualne, w których zostało poszkodowanych 35 mężczyzn i 3 kobiety.

Przykładowe wskaźniki strategiczne służące osiągnięciu i monitorowaniu poziomu bezpieczeństwa pracy w Grupie Kapitałowej LOTOS

Wskaźnik bezpieczeństwa pracy Sposób monitorowania Cel na lata 2018 – 2019
Wskaźnik wypadkowości LTIF liczba wypadków przy pracy i wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy, przypadających na milion roboczogodzin przepracowanych przez wszystkich pracowników spółki, określany na rok < 3.0
Terminowa realizacja obowiązkowych szkoleń BHP % pracowników posiadających aktualne szkolenia BHP okresowe 100%
Liczba sytuacji niebezpiecznych zgłoszonych od pracowników % zgłoszeń pracowników w odniesieniu do ogólnego stanu zatrudniania w spółce 5%
Wypadkowość liczba wypadków uznanych jako wypadki indywidualne, ciężkie, zbiorowe i śmiertelne oraz jako wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy
Terminowa realizacja zaleceń pokontrolnych (%) % udział terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych w danym okresie
Samokontrola stanu BHP przez kierowników (%) % stopień przeprowadzenia samokontroli BHP przez kierowników w danym okresie
Badanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników (%) % udział pracowników, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym (frekwencja)
Przywództwo BHP najwyższego kierownictwa (wizyty) liczba przeprowadzonych wizyt w wyznaczonym okresie.

[wizyty najwyższego kierownictwa (członkowie zarządu) na terenie spółki, przegląd stanu BHP w zarządzanych obszarach, bezpośrednie spotkania z pracownikami i prowadzenie rozmów motywujących BHP]

Realizacja safety walks w obszarze operacyjnym (produkcja, technika lub zbieżny w zależności od schematu organizacyjnego spółki GK LOTOS) przeglądy stanu BHP w zarządzanym obszarze (kierownik komórki w obszarze produkcji/techniki/zbieżnym 1 na miesiąc z przedstawicielem/służby BHP spółki)
Realizacja safety walks w obszarze nieoperacyjnym (inne niż produkcja i technika lub zbieżne w zależności od schematu organizacyjnego spółki GK LOTOS) przeglądy stanu BHP w zarządzanym obszarze (kierownik komórki nieprodukcyjnej – 1 na 3 miesiące samodzielnie na podstawie check listy)

Wypadki w Grupie Kapitałowej LOTOS* w 2017 r.

2017
Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 3 35
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych 0 0
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) 0 0
Liczba wypadków lekkich (incydentów) 3 35
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach 38
Liczba wypadków w podziale na przyczyny (np. transport drogowy, lotniczy, działalność konstrukcyjna itp.) 2017
Przyczyna: Liczba wypadków
Piesze poruszanie się 18
Obsługa maszyn i urządzeń 8
Kierowanie, jazda środkami transportu 1
Przeładunek, magazynowanie, prace transportowe 4
Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń 5
Inne 2

* Dane pochodzą ze spółek: Grupa LOTOS S.A., LOTOS Paliwa Sp. z o.o., LOTOS Kolej Sp. z o.o., LOTOS Oil Sp. z o.o., LOTOS Lab Sp. z o.o., LOTOS Serwis Sp. z o.o., LOTOS Straż Sp. z o.o., LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Ochrona Sp. z o.o., LOTOS Infrastruktura S.A., RC Ekoenergia Sp. z o.o., LOTOS Terminale S.A., LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.,LOTOS Petrobaltic S.A.

Wskaźniki bezpieczeństwa dla Grupy LOTOS S.A. w 2017 r.

Wskaźnik częstotliwości wypadków (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) 2017
Kobiety Mężczyźni Ogółem
0 10,13 6,92
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczony jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie*200 000) 2017
Kobiety Mężczyźni Ogółem
0 23,17 15,6
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) 2017
Kobiety Mężczyźni Ogółem
0 21 21

Bezpieczeństwo pracy jest jednym z głównych filarów naszej strategii rozwoju. W ubiegłym roku w ramach realizacji celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa pracy wdrożyliśmy m.in. następujące inicjatywy:

Wskaźniki strategiczne bezpieczeństwa pracy

W związku z ustanowieniem i usankcjonowaniem ważności bezpieczeństwa pracy w Strategii Grupy LOTOS na lata 2017–2022 zostały opracowane i w kolejnych latach będą monitorowane wskaźniki bezpieczeństwa pracy. Zostały one opracowane i dostosowane w odniesieniu do analizy obecnej sytuacji i trendów wypadkowości w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej.

Złote zasady bezpieczeństwa pracy pracownika grupy kapitałowej Lotos

W lipcu 2017 roku weszły w życie do stosowania Złote zasady bezpieczeństwa pracy pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS. Stanowią zbiór zasad i postaw uznanych przez Zarząd Grupy LOTOS S.A. za kluczowe w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia. Opierają się na obowiązujących przepisach prawa oraz uregulowaniach wewnętrznych. Zostały ustanowione w oparciu o zidentyfikowane zagrożenia, ryzyko zawodowe, analizy wypadków i sytuacji niebezpiecznych, które wystąpiły w GK LOTOS w ciągu ostatniej dekady. Mają na celu budować wysoki poziom kultury bezpieczeństwa pracy, kształtować właściwe postawy, zmniejszać ryzyko wystąpienia wypadków oraz sytuacji niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

ZŁOTE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRACOWNIKA GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS:
– Pracuję bezpiecznie
– Reaguję na zagrożenia
– Poruszam się bezpiecznie
– Jeżdżę ostrożnie
– Dbam o porządek
– Stosuję środki ochrony
– Używam sprawnych narzędzi
– Dbam o zdrowie

Remont „Wiosna 2017”

W kwietniu, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zakończyły się prace największego w historii firmy postoju remontowego rafinerii Grupy LOTOS. Typowe prace remontowe związane były z czyszczeniem, przeglądem oraz naprawą aparatów, rurociągów i urządzeń, a także wymianą części z nich na nowe. Ważnym zadaniem postoju remontowego było połączenie instalacji Projektu EFRA z instalacjami rafinerii. Wyremontowano ok. 1100 aparatów – w tym ok. 500 sztuk wymienników ciepła oraz zbiorników, reaktorów, pieców, kolumn oraz ponad półtora tysiąca rurociągów i ponad 3 tys. sztuk armatury i elementów automatyki. Podczas postoju remontowego przepracowano ok. miliona roboczogodzin.

VIII DNI BHP

Dni BHP odbyły się w dniach 25–26 października 2017 roku na terenie Starej Centralnej Sterowni i w budynku administracyjnym CA2. Dzięki takiemu rozwiązaniu z przygotowanych atrakcji mogli skorzystać zarówno pracownicy produkcyjni, jak i administracyjni. Przygotowany program Dni BHP związany był z wieloma aktywnościami, promującymi bezpieczne postawy i zachowania związane ze stosowaniem Złotych zasad bezpieczeństwa pracy pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS.

Porozumienie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej

W listopadzie 2017 roku zostało podpisane porozumienie mające przedłużyć dotychczasową współpracę pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i LOTOS Straż a Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Studenci SGSP mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w siedzibie LOTOS Straż i mogą liczyć na pomoc w przygotowaniu prac dyplomowych. Wspólnie realizujemy też ćwiczenia, warsztaty oraz konferencje i sympozja naukowe.

Szkolenia Zarządu i Kierownictwa GK LOTOS w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy

W 2017 r. zorganizowano cykl szkoleń skierowany do kadry kierowniczej Grupy LOTOS i Zarządów spółek GK LOTOS w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy. Celem szkolenia było podniesienie świadomości kierownictwa z zakresu wymagań prawnych, które dotyczą bezpośrednio osób kierujących pracownikami. Bezpieczeństwo pracy to temat nas wszystkich, każdego pracownika, a nie tylko służby BHP. Kluczową zaś rolę w budowaniu kultury bezpieczeństwa odgrywają osoby kierujące pracownikami, na których ciążą szczególne obowiązki i odpowiedzialności z tym związane. Chcemy, aby kultura bezpieczeństwa, tak jak jest to w przypadku wielu naszych zachodnich konkurentów, była częścią zawodowego DNA każdego pracownika – powiedział Jarosław Kawula, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. produkcji i handlu podczas otwarcia spotkania.

W trakcie szkolenia omawiane były takie zagadnienia, jak:

 • obowiązki i odpowiedzialność kierownika w przepisach prawnych,
 • kluczowe elementy systemu zarządzania BHP,
 • rola kierownika/lidera w systemie zarządzania BHP,
 • zarządzanie BHP poprzez ryzyko zawodowe.

System zaangażowania i motywacji pracowników w bezpieczeństwo pracy

Zapewnienie systemu motywowania i zaangażowania pracowników wszystkich szczebli w obszarze bezpieczeństwa pracy stanowi element budowy kultury bezpieczeństwa pracy zgodnie z przyjętą do realizacji Strategią Grupy LOTOS i Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W ramach zaangażowania wdrożono do realizacji m.in.:

 • samokontrolę stanu BHP jako narzędzie dla kierowników komórek organizacyjnych, w celu potwierdzenia realizacji przez nich obowiązków w obszarze BHP,
 • przeglądy stanu BHP wykonywane systematycznie przez kierownictwo, gdzie prowadzący zobowiązany jest swoją postawą dawać przykład innym pracownikom,
 • minutę dla bezpieczeństwa (opis w dalszej części).

W ramach motywacji pracowników:

 • ustala się cele BHP w Systemie Okresowej Oceny Pracowników (SOOP) i Kwartalnej Nagrodzie Motywacyjnej (KNM),
 • wyróżnia się pracowników za zgłoszone sytuacje niebezpieczne i zgłaszane przez nich działania na rzecz poprawy warunków pracy,
 • wyróżnia się najbezpieczniejszy zakład produkcyjny w danym roku.

Minuta dla bezpieczeństwa

Safety first – czyli „bezpieczeństwo przede wszystkim” to hasło używane codziennie przez wiele firm w różnych okolicznościach. W praktyce oznacza to kierowanie się wartościami bezpieczeństwa jako jednymi z kluczowych w organizacji, zarówno w działaniu, jak i podejmowaniu istotnych decyzji. Również każdy pracownik powinien swoją postawą i zachowaniem kierować się zasadą bezpieczeństwa jako priorytetową w swojej codziennej pracy.

Jednym z przykładowych działań w celu podkreślenia, że wartości bezpieczeństwa są traktowane w organizacji priorytetowo, jest tzw. „minuta dla bezpieczeństwa”, czyli rozpoczynanie różnego rodzaju spotkań/szkoleń/odpraw od tematu BHP. Obowiązkiem kierownika/pracownika organizującego spotkanie wewnętrzne/zewnętrzne, w ramach którego przedstawiana będzie prezentacja (np. w programie MS Power Point), jest uwzględnienie w agendzie prezentacji na początku spotkania i omówienie tematu „minuta dla bezpieczeństwa”. Przykładowe tematy, które mogą zostać poruszone podczas „minuty dla bezpieczeństwa”, to m.in.:

 • korzyści raportowania sytuacji niebezpiecznych,
 • jak bezpiecznie posługiwać się specjalistycznym wyposażeniem/urządzeniami w firmie,
 • omówienie wypadku przy pracy kolegi, osoby poza pracą, w domu itp. (przy uwzględnieniu ochrony danych osobowych),
 • niebezpieczne zachowania na drodze podczas podróży do pracy (samochodem, rowerem itp.),
 • zdarzenie potencjalnie wypadkowe poza pracą,
 • system zezwoleń na pracę/LOTO,
 • zasady dbania o zdrowie, prawidłowego odżywiania,
 • zasady zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, tzw. work-life balance.

Ankieta BHP dla pracowników biurowych

W ramach podejmowanych działań, mających poprawiać warunki pracy osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, została przeprowadzona ankieta BHP skierowana do samych zainteresowanych. Każdy pracownik biurowy Grupy LOTOSmógł wyrazić swoją opinię na temat warunków BHP w swoim miejscu pracy. Wyniki ankiety pozwoliły dostrzec aspekty, na które służby BHP, kierownicy i użytkownicy biur powinni zwrócić uwagę. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie przeglądów stanowisk biurowych pod kątem spełnienia wymagań BHP dla pomieszczeń i pracy biurowej, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszanych w ankietach problemów.

Program ochrony skóry

W Grupie LOTOS został wprowadzony plan ochrony skóry pracowników, głównie z obszarów produkcji, który składa się z trzech etapów, każdy o innym zadaniu:

 • ochrona skóry – stosowanie środków ochrony skóry przed rozpoczęciem pracy, których zadaniem jest zabezpieczenie pracownika w przypadku kontaktu z różnymi substancjami obecnymi na stanowisku pracy, które mogą wysuszać i drażnić skórę
 • oczyszczanie skóry – stosowanie środków przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni skóry po zakończeniu pracy. Mycie ma na celu usunięcie brudu i szkodliwych substancji z powierzchni dłoni, dzięki czemu skóra pozostanie czysta
 • pielęgnacja i regeneracja skóry – stosowanie kremów pielęgnacyjnych po umyciu rąk, pomagają regenerować skórę, zapobiegają przesuszeniom, ułatwiają skórze przywrócenie równowagi wodno-tłuszczowej i przyspieszają regenerację naskórka.

Prawidłowo stosowane kremy i mydła pozwalają utrzymywać skórę w dobrej kondycji, co wpływa na estetyczny wygląd dłoni, i oddalają ryzyko chorób skóry. Stosowanie ww. środków ochrony skóry nie zwalnia pracowników od stosowania środków ochrony indywidualnej, czyli rękawic ochronnych.

Otrzymaliśmy też nagrody i wyróżnienia w zakresie bezpieczeństwa:

Grupa LOTOS jako lider bezpieczeństwa technicznego

W ubiegłym roku otrzymaliśmy nagrodę specjalną w rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2016. Nagrodzono nas w kategorii „innowacyjność” za innowacyjne podejście do analizy ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych. Konkurs jest organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Najbezpieczniejszy zakład produkcyjny i najbezpieczniejsza spółka Grupy Kapitałowej LOTOS

W 2017 roku wybrano laureatów konkursu na najbezpieczniejszy zakład produkcyjny i najbezpieczniejszą spółkę Grupy Kapitałowej LOTOS za ubiegły rok. Zwyciężyły Zakład Nalewu Cystern oraz spółka LOTOS Asfalt. Wybór zwycięzców odbywa się po wnikliwej ocenie przeprowadzonej w oparciu o poszczególne kryteria, które są odpowiednio punktowane. Takimi kryteriami są wskaźniki statystyczne, takie jak np. wskaźnik LTIF, obrazujący liczbę wypadków przy pracy przypadających na milion roboczogodzin przepracowanych przez pracowników przedsiębiorstwa, ale też elementy dotyczące zaangażowania załogi, w tym przede wszystkim kierownictwa.

Nasi klienci

Klienci LOTOS bezpieczni

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo klientów jest dla nas szczególnie ważna. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty były bezpieczne na etapie użytkowania i utylizacji. Dbamy również o ich bezpieczny transport oraz dystrybucję, regularnie szkolimy naszych pracowników w zakresie przewozu niebezpiecznych towarów.

Od piętnastu lat działa w naszej Grupie spółka LOTOS Lab, która rzetelnie bada stosowane przez nas półprodukty, produkty, komponenty i dodatki uszlachetniające do produkcji paliw, olejów i asfaltów, a także wody do produkcji mediów energetycznych oraz ścieków.

Wszystkie wytwarzane przez nas produkty posiadają Informacje o Produkcie lub Karty Charakterystyki, zawierające takie informacje jak wpływ produktu na zdrowie i środowisko, występowanie niebezpiecznych składników – substancji i preparatów chemicznych, postępowanie w przypadku pożaru i uwolnienia produktu do środowiska oraz postępowanie z odpadami. Informacje na temat bezpiecznego użytkowania naszych produktów są dostępne zarówno w miejscu ich sprzedaży jak i w Internecie.

Wszystkie kategorie produktów i usług Grupy Kapitałowej LOTOS podlegają ocenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo. Przede wszystkim dotyczy ona:

 • olejów smarowych i smarów (proces oceny zgodnie z dyrektywami UE REACH na temat zagrożeń chemikaliów i rozporządzeniem CLP na temat znakowania produktów),
 • asfaltów i produktów asfaltowych,
 • paliwa żeglugowego.

Więcej o naszych produktach TUTAJ

Klienci są z nas zadowoleni

Opinia klientów na temat naszej działalności i oferowanych przez nas produktów i usług jest dla nas bardzo cennym źródłem informacji, pozwalającym nam nieustająco podnosić standardy działania i jeszcze lepiej spełniać pokładane w nas oczekiwania.

Regularnie badamy opinię i oczekiwania naszych klientów i wyciągamy z nich wnioski. W lipcu 2017 roku przeprowadziliśmy badanie na klientach LOTOS Oil oraz klientach Dystrybutorów (klientach autoryzowanych Dystrybutorów oraz Dystrybutorów Branżowych, Klientach Bezpośrednich i Klientach Dystrybutorów (DPS)). Ocenialiśmy takie aspekty jak współpraca z LOTOS Oil bądź Dystrybutorem, przewaga konkurencyjna, działalność przedstawicieli handlowych, produkty, marketing, atuty, a także zachęcaliśmy do wyrażenia uwag oraz opinii.

Jak wynika z badań, poziom satysfakcji i lojalności naszych klientów od poprzedniego roku wzrósł. W badaniu realizowanym rok wcześniej bardzo dobrze i doskonale oceniło współpracę z nami 56% klientów, w ubiegłym roku było to aż 79%. Klienci postrzegają naszą firmę jako dbającą o ekologię, traktującą uczciwie swoich Klientów, a także pewną i godną zaufania. Jako największe przewagi nad konkurencją badani wskazali naszą szeroką ofertę produktową, jakość produktu, opiekę handlowców, program warsztatowy oraz doradztwo techniczne. Klienci są zadowoleni ze współpracy z przedstawicielami handlowymi LOTOS oceniając ich jako kompetentnych, szybkich w działaniu oraz potrafiących doradzić. Dobrze lub bardzo dobrze ocenili też nasz stosunek jakości do ceny (83% – k. bezp., 71% – k. pośredni), a także dostępność naszych produktów (96% – DR, 98% – DPS, 94% – k. bezp.).

Podobne badanie przeprowadziliśmy w 2017 roku również wśród klientów LOTOS Lab. Miało ono na celu nie tylko poznanie opinii na temat współpracy, ale też pozyskanie informacji, które będą pomocne w doskonaleniu jakości usług oferowanych przez laboratorium. Badani oceniali takie aspekty jak zakres oferowanych usług, łatwość kontaktu, kompetencje personelu współpracującego przy realizacji usług, czas realizacji zlecenia, rzetelność i wiarygodność wyników badań, czytelność raportów z badań oraz cenę. Jak wynika z badania, poziom satysfakcji klientów LOTOS Lab wyniósł 91%. Najwyżej oceniona została przez respondentów czytelność raportów z badań oraz łatwość kontaktu, najniżej cena. Klienci deklarują korzystanie z LOTOS Lab głównie ze względu na zakres oferowanych usług, fachową obsługę oraz krótki termin realizacji zleceń.

Opinia naszych klientów przekłada się na ich postawy. Jak wynika z Badania Polskiego Programu Jakości Obsługi, w ubiegłym roku aż o 15,8% wzrósł wskaźnik lojalności użytkowników stacji paliw względem marki LOTOS, odnotowaliśmy też istotne wzrosty sprzedaży w wielu obszarach naszej działalności, m.in. o 19% wzrosła sprzedaż olejów napędowych i benzyn, dając nam udział w krajowym rynku paliw na poziomie 31,6% ,a o 14% sprzedaż produktów i usług pozapaliwowych w segmencie detalicznym.

→ ←