Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Kapitał społeczny

G4-SO1 OG13
Podsumowanie 2017

LOTOS DLA SPOŁECZEŃSTWA

Naszą działalność prowadzimy zgodnie z normami etycznymi, w poszanowaniu dla środowiska naturalnego i potrzeb społeczeństwa, starając się, by przebiegała ona w sposób zrównoważony i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Kierujemy się przy tym naszymi naczelnymi wartościami, którymi są czystość, otwartość, innowacyjność oraz odpowiedzialność.

W myśl naszych wartości szczególnie angażujemy się w takie obszary jak ochrona środowiska i ekologia, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wyrównywanie szans społecznych oraz wsparcie edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży. W 2017 r. to właśnie te zagadnienia były priorytetowe dla naszej działalności prospołecznej i prośrodowiskowej. W każdym z tych obszarów współpracujemy z uznanymi i zweryfikowanymi partnerami społecznymi.

Od lat popieramy i stosujemy się w naszej działalności do dobrych praktyk, zasad oraz postulatów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju sformułowanych zarówno przez polskie, jak i światowe organizacje oraz organy administracji publicznej.

Więcej o naszym podeściu do odpowiedzialności społecznej

Nasze działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju są raportowane w Zintegrowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej LOTOS, przygotowywanym zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju – Global Reporting Initiative (GRI). W 2017 r. opublikowaliśmy raport za rok poprzedzający. W trakcie pracy nad raportem przeprowadziliśmy liczne konsultacje z kluczowymi grupami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych naszej Grupy.

PROGRAMY I KAMPANIE SPOŁECZNE

Działalność na rzecz naszego otoczenia społecznego

W ocenie naszego wpływu społecznego i planowaniu odpowiedzialnych społecznie działań szczególną rolę zajmują lokalne społeczności, w których działają spółki Grupy Kapitałowej LOTOS. Chcemy być dla nich dobrym, troskliwym i zaangażowanym sąsiadem, dlatego uważnie słuchamy ich potrzeb i staramy się na nie odpowiadać za pomocą różnego rodzaju działań, zarówno doraźnych, jednorazowych, jak i długofalowych programów, a także wdrażając odpowiednie polityki bądź procedury.

Nasze wysiłki koncentrujemy na tych obszarach życia, które zarówno dotykają członków bliskich nam społeczności, jak i są ważne dla działalności przedsiębiorstwa. Chcemy mieć rzeczywisty wkład w rozwój społeczny, w tym w widoczny sposób wspierać edukację i przyczyniać się do poprawy jakości życia w społecznościach w naszym sąsiedztwie.

Dobre sąsiedztwo

Od 12 lat realizujemy Program „Dobry sąsiad”, podejmując działania na rzecz wyrównywania różnic społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, szczególnie dzieci i młodzieży. W ramach programu współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Wśród różnorodnych działań znajdują się: wspieranie festynów rodzinnych, imprez sportowych, dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci, wspieranie działań edukacyjnych w zakresie ekologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wspieranie szkół, np. przez zakup sprzętu dydaktycznego.

Sąsiedzkie wsparcie

W 2017 roku LOTOS jako jedna z pierwszych firm zareagował na apel o pomoc dla osób cierpiących po nawałnicy, która w połowie sierpnia przeszła przez Pomorze. Pracownicy całej grupy kapitałowej aktywnie włączyli się w zbiórkę wyprawek szkolnych dla dzieci z poszkodowanych miejscowości. Akcję wsparła Fundacja LOTOS. Zarząd spółki LOTOS Paliwa bezpłatnie przekazał samorządom około 40 tys. litrów paliwa.

Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Dzięki programowi „Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM”, realizowanemu we współpracy z Akademią Piłkarską LG oraz klubami piłkarskimi na Pomorzu, dzieci mają równą szansę rozwoju fizycznego i realizację swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Program nie koncentruje się na wyszukiwaniu talentów wśród najmłodszych, ale obejmuje swoim oddziaływaniem szeroką grupę dzieci i młodzieży, która chce grać w piłkę na poziomie amatorskim. W ramach programu funkcjonuje obecnie już 14 ośrodków zamiejscowych w formie klubów partnerskich oraz Akademia Piłkarska LG, która jest jednocześnie operatorem i beneficjentem programu.

Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych

LOTOS Asfalt wspólnie z LOTOS Infrastrukturą wspierają ważne dla regionu jasielskiego wydarzenia kulturalne, akcje społeczne oraz instytucje kultury, takie jak Gminny Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Jasielski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.

 

Piknik Rodzinny w Oświęcimiu

LOTOS Oil wzięła udział w Pikniku Rodzinnym w Oświęcimiu, zorganizowanym przez NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie z okazji 37. rocznicy powstania „Solidarności”. Spółka zaprezentowała podczas pikniku swoje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wyznawane wartości, działania mające na celu ochronę życia i zdrowia przez stosowanie przepisów BHP.

Bezpieczeństwo

Nasze działania związane są z zagadnieniami uwarunkowanymi kompetencjami naszej firmy. Jedną z nich są nasze wyjątkowe kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Mistrzowie jeżdżą w pasach

W 2017 roku zrealizowaliśmy już czwartą edycję programu „LOTOS – mistrzowie w pasach”, podnoszącego świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa kierowców i pasażerów podczas podróży. Eksperci kampanii ponownie przemierzyli całą Polskę, ucząc dzieci i dorosłych opiekunów poprawnego zapinania pasów i montowania fotelików.

Program „LOTOS – mistrzowie w pasach” to:

  • 14,5 tys. uczestników
  • 1320 przeprowadzonych indywidualnych instruktaży zapinania pasów
  • 401 przeprowadzonych indywidualnych instruktaży prawidłowego montażu fotelików
  • 14 odwiedzonych miast
  • 501 publikacji o projekcie w mediach

„Uczę się bezpieczeństwa”

Fundacja LOTOS już drugi raz wsparła projekt „Uczę się bezpieczeństwa”, organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. W programie edukacyjnym promującym bezpieczne zachowanie dzieci wzięło udział 6000 uczniów klas I szkół podstawowych w województwie pomorskim.

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo, które obejmuje również troskę o zdrowie naszych pracowników, stanowi jeden z celów strategii firmy na lata 2017 – 2022 pn. „Stabilizacja i bezpieczny rozwój”. Budując kulturę bezpieczeństwa w naszej organizacji, dbamy o stałe podwyższanie standardów.

Więcej o kulturze BHP w LOTOS

Stawiamy na bezpieczeństwo w pracy

Spółka LOTOS Asfalt prowadzi akcję informacyjną „Bezpieczeństwo w pracy z produktami asfaltowymi”, mającą na celu ochronę klientów i pracowników przed ryzykiem zdrowotnym i wypadkami. W 2017 r. przeprowadziła też akcję informacyjną „Bezpieczny pobór próbek lepiszczy asfaltowych”, w ramach której subskrybenci newslettera otrzymali informację dotyczącą bezpiecznego poboru próbek, a także przeszkoliła 94 kierowców z zakresu BHP i poruszania się po terenie rafinerii LOTOSU, w tym 78 kierowców zostało przeszkolonych w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników cystern drogowych materiałami niebezpiecznymi kl. 9 wg ADR.

Współpraca z SGSP

LOTOS Straż wspólnie z Grupą LOTOS podpisały porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP). Współpraca zakłada m.in. inicjowanie i prowadzenie wspólnych projektów dydaktycznych, badawczych i rozwojowych, współpracę w dziedzinie dydaktyki polegającą na udzielaniu pomocy w przygotowaniu prac dyplomowych studentów SGSP, przeprowadzanie dla nich praktyk zawodowych, realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym: ćwiczeń, warsztatów oraz konferencji i sympozjów naukowych. Ponadto pracownicy LOTOS Straż odwiedzają szkoły i przedszkola, gdzie popularyzują ochronę przeciwpożarową. Spółka przyjmuje wycieczki uczniów klas o profilu pożarnictwo i ratownictwo medyczne oraz zapoznaje ich z zasadami funkcjonowania straży pożarnej na terenie rafinerii. Pracownicy spółki wzięli też udział w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez LOTOS Kolej, gdzie zaprezentowali umiejętności psa ratowniczego oraz wóz strażacki.

SPONSORING I MECENAT

Nasze działania sponsoringowe realizujemy przede wszystkim w regionach, gdzie zlokalizowane są siedziby oraz działają Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS, a także w miejscach, gdzie prowadzimy działalność handlową, m.in. na stacjach paliw LOTOS i LOTOS Optima. Wszystkie nasze aktywności sponsoringowe na pierwszym miejscu stawiają potrzeby naszych interesariuszy, a w ich komunikacji stawiamy nacisk na rozwój, motywację i pasję.

Respektujemy regulacje zawarte w Kodeksie Sponsoringu Kultury, który powstał z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury, PKPP Lewiatan oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W oparciu o kodeks, działamy w myśl zasad równowagi, przejrzystości, dostępności i rozwoju, w zgodzie z przyjętą przez nas strategią społecznej odpowiedzialności.

W 2017 r. realizowaliśmy działania sponsoringowe w trzech kluczowych obszarach:

  • sponsoringu sportu – 24 projekty,
  • sponsoringu kultury – 18 projektów,
  • sponsoringu działań społecznych i ekologicznych – 11 projektów.

Sponsoring sportu

Nasze wsparcie sponsoringowe dotyczy zarówno aktywności sportowych o charakterze kwalifikowanym, jak i amatorskim. Od najważniejszych światowych wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy o wymiarze sportowo-społecznym. W 2017 roku w ramach sponsoringu sportu zrealizowaliśmy 24 projekty w następujących obszarach:

Projekty strategiczne i o wysokim zasięgu oddziaływania

To projekty o największym, ogólnopolskim, zasięgu oddziaływania, ogólnonarodowe i reprezentacyjne, nieocenione dla promocji marki. W ramach projektów strategicznych sponsorujemy Reprezentację Polski w piłce nożnej (Polski Związek Piłki Nożnej), Reprezentację Polski w skokach i biegach narciarskich (Polski Związek Narciarski), Agnieszkę Radwańską oraz największą polską imprezę kolarską (Tour de Pologne). W ubiegłym roku byliśmy również sponsorem Polskiej Narodowej Zimowej Wyprawy na K2.

Rajdy samochodowe

W 2017 r. kontynuowaliśmy działania sponsoringowe sportów motorowych. Zawodnicy LOTOS Rally Team, Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran, zdobyli po raz trzeci tytuł Mistrza Europy startując w Rajdowych Mistrzostwach Europy (ERC).

Taktyczne projekty ogólnopolskie i regionalne

W 2017 r. wsparliśmy m.in. Rok Kazimierza Deyny, Stadion Letni i piłkę plażową, Letnie Igrzyska Polonijne oraz Maraton Solidarności. Byliśmy też sponsorami imprez żużlowych, m.in. Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi, Mistrzostw Polski Par Klubowych oraz Finału Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów na żużlu. W ubiegłym roku zakończyliśmy wieloletnią współpracę z drużyną piłki siatkowej LOTOS Trefl Gdańsk.

Szkolenie dzieci i młodzieży

Od lat jesteśmy zaangażowani w sponsorowanie wydarzeń o charakterze społeczno-sportowym, których adresatami są dzieci i młodzież. Wspieramy m.in. program z zakresu piłki nożnej – „Piłkarska przyszłość z LOTOSEM”, oraz sportów zimowych – „Szukamy Następców Mistrza”.

Dajemy dobry przykład

Na terenie 14 ośrodków, które w latach 2012–2015 założyliśmy we współpracy z lokalnymi klubami piłkarskimi na Pomorzu, realizujemy program „Piłkarska przyszłość z LOTOSEM”. W ramach programu LOTOSU oraz Akademii Piłkarskiej LG trenuje około 3,5 tys. dziewcząt i chłopców. Dwunastoletnie dzieci trenujące we wszystkich ośrodkach działających w ramach programu rywalizowały w turnieju piłki nożnej LOTOS Junior Cup 2017. Zwycięscy zawodnicy mieli okazję obejrzeć na stadionie mecz Polska – Kazachstan, rozgrywany w ramach Eliminacji do Mistrzostw Świata 2018.

LOTOS dla kultury i sztuki

Angażując się we wsparcie projektów z dziedziny kultury i sztuki, bierzemy pod uwagę ich wymiar społeczny, długofalowość, a także znaczenie dla promocji regionów, w których działają nasze spółki.

W 2017 roku w Grupie LOTOS oraz spółkach zależnych zrealizowano łącznie 18 projektów z zakresu sponsoringu kultury i sztuki. Współpracowaliśmy przy takich projektach, jak m.in. Festiwal Jazz Wolności, Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”, LOTOS Siesta Festival, Lato Teatralne – Sopot 2017, Scena Kulturalna, Ladies Jazz Festiwal, koncert „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”, Tydzień Litewski czy Tydzień Węgierski.

W regionie południowym sponsorowaliśmy takie wydarzenia jak LOTOS Jazz Festiwal, Dni Jasła, Dni Czechowic-Dziedzic, Jesienne spotkania z Teatrem, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat, Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego oraz Memoriał Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Spotkania z teatrem

LOTOS Asfalt wsparł IX Jesienne Spotkania z Teatrem organizowane przez Dom Kultury w Jaśle. W ubiegłorocznej edycji wydarzenia umożliwiającego mieszkańcom Podkarpacia spotkanie z twórczością czołowych polskich teatrów wzięło udział 3 tys. widzów nie tylko z Jasła i okolic, ale nawet z sąsiedniego województwa małopolskiego.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru

LOTOS Asfalt wsparł XIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle, którego celem jest ocalenie i podtrzymywanie zanikających tradycji ludowych, w tym rękodzieła, sztuki ludowej, strojów i muzyki. W ramach imprezy odbyły się koncerty kapel ludowych z Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Czech oraz wystawy i targi sztuki ludowej.

FUNDACJA LOTOS

Od 2015 r. za zarządzanie polityką dobroczynną Grupy Kapitałowej LOTOS odpowiedzialna jest Fundacja LOTOS, której misją jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego.

Działania Fundacji mają na celu wsparcie inicjatyw prowadzących do rozwoju infrastruktury i przynoszących korzyści dla lokalnych społeczności, szczególnie w regionach, w których działają nasze spółki. Zgodnie z założeniami naszej Strategii Społecznej Odpowiedzialności kluczowymi obszarami zaangażowania Fundacji są ekologia i ochrona środowiska, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wyrównywanie różnic społecznych (przede wszystkim dzieci i młodzieży) m.in. poprzez inwestycje w naukę, edukację i oświatę. W 2017 r. Fundacja wsparła działania na łączną kwotę w wysokości 2 473 356 zł.

OBSZAR WSPARCIA w 2017 r. LICZBA PODMIOTÓW PRZEKAZANA KWOTA (W ZŁ)
Bezpieczeństwo 2 120 000
Działalność społeczna
i charytatywna
24 714 750
Kultura i sztuka 18 439 000
Nauka, edukacja i oświata 21 634 700
Ochrona i promocja zdrowia 27 396 986
Podtrzymywanie tradycji 7 120 920
Sport 5 47 000
  104 2 473 356

 

BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ TEREN WOKÓŁ RAFINERII I ODWIERTÓW

Bezpieczeństwo jest absolutnym i bezdyskusyjnym priorytetem Grupy Kapitałowej LOTOS. Dotyczy ono zarówno naszych pracowników, pracowników podwykonawców realizujących prace na rzecz naszej firmy, naszych klientów, jak i środowiska naturalnego oraz ludności zamieszkującej tereny usytuowane wokół miejsc, w których prowadzimy naszą działalność.

Od wielu lat stosujemy najlepsze istniejące na rynku praktyki, mające na celu zminimalizowanie potencjalnego ryzyka wystąpienia zagrożenia. Na każdym etapie powstawania i użytkowania naszych produktów prowadzimy ocenę ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

Dbamy o zachowanie integralności naszej procedury technicznej. Dokonujemy badań zerowych materiałów i urządzeń, utrzymujemy ruch w oparciu o działania predykcyjne i prewencyjne, prowadzimy program inspekcji i testów dozorowych, program badań nieniszczących (Non Destructive Testing) – badania grubości ścianek aparatów i rurociągów, program RBI (Risk Based Inspection) i cykliczne remonty instalacji technologicznych. Tworzymy coroczne plany przeglądów profilaktycznych urządzeń, prowadzimy monitoring korozji, testy funkcjonalne systemów zabezpieczeń i blokad technologicznych. Zarządzamy krytycznością urządzeń w zakresie czasu reakcji, a także zasobami części zamiennych i zakresami badań profilaktycznych.

W roku 2017 zrealizowaliśmy Postój Remontowy wszystkich instalacji technologicznych rafinerii w Gdańsku. W trakcie postoju wykonaliśmy wszystkie niezbędne przeglądy i badania stanu technicznego urządzeń, jak również wszystkie remonty i naprawy jej wyposażenia.

Duży nacisk kładziemy na zwiększanie świadomości naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i kultury bezpiecznej pracy zarówno poprzez szkolenia, jak i działania komunikacyjne.

Dzięki naszym działaniom profilaktycznym, prowadzonym na wielu płaszczyznach, wypadki w naszych zakładach są incydentami niezwykle rzadkimi. W 2017 r. zarejestrowano cztery zdarzenia związane z bezpieczeństwem procesowym: jedno poważne naruszenie zaliczane do kategorii Tier 1, do którego doszło w obszarze mediów energetycznych, oraz trzy zdarzenia mniej poważne, zakwalifikowane do kategorii Tier 2, które dotyczyły obszaru przerobu ropy.

Dążymy do promocji bezpieczeństwa pracy także wśród innych podmiotów działających na Pomorzu. Od 2016 roku organizujemy Pomorskie Forum Liderów Bezpieczeństwa, mające na celu budowanie w pomorskich instytucjach różnych branż wysokiego poziomu kultury bezpiecznej pracy i upowszechnianie światowych standardów w tym zakresie.

→ ←