Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Struktura zarządzania

G4-34 G4-38
Grupa kapitałowa

Nasza struktura

W skład grupy kapitałowej, poza Grupą LOTOS, która jako Jednostka Dominująca pełni wobec spółek Grupy Kapitałowej LOTOS rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspierających, wchodzi 15 spółek bezpośrednio zależnych, z których niektóre posiadają własne grupy kapitałowe (podmioty pośrednio zależne), zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem, produkcją oraz handlem i usługami.

Poniżej prezentujemy szczegółową strukturę Grupy w kontekście segmentów zarządczych, którym podlegają wybrane spółki.

Więcej o strukturze organizacyjnej Grupy LOTOS

Jak Grupa LOTOS zarządza Grupą Kapitałową

Za prowadzenie spraw Grupy LOTOS i jej reprezentację (z wyłączeniem tych, przypadków, które są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, a także spraw wykraczających poza zwykłe zarządzanie firmą) odpowiada Zarząd spółki. Podział kompetencyjny poszczególnych członków Zarządu został określony w Regulaminie organizacyjnym Grupy LOTOS.

Więcej na temat kompetencji poszczególnych członków Zarządu i jego regulaminu

Skład Zarządu Grupy LOTOS wg stanu na 30.06.2018

 • Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu,
 • Jarosław Kawula, wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu,
 • Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji,
 • Robert Sobków, wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Skład Zarządu Grupy LOTOS

Stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS leży w gestii Rady Nadzorczej, która ma prawo wyrażać opinię we wszystkich sprawach związanych z działalnością naszej spółki. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do pełnienia wskazanych funkcji albo powoływać komitety nadzorujące określony obszary działalności Grupy. W spółce na stałe działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji

 • Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca,
 • Piotr Ciach – Wiceprzewodniczący,
 • Katarzyna Lewandowska – Sekretarz,
 • Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa – Członek,
 • Dariusz Figura – Członek,
 • Mariusz Golecki – Członek,
 • Adam Lewandowski – Członek.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS i jej skład

Natomiast Walne Zgromadzenie zajmuje się sprawami określonymi w Statucie Grupy LOTOS, uprzednio przedstawianymi Radzie Nadzorczej. Wszystkie kwestie związane z działaniem tego organu reguluje Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS.

Więcej na temat Walnych Zgromadzeń w Grupie LOTOS

→ ←