Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Etyka i ład korporacyjny

G4-34 G4-38
Grupa kapitałowa

Etyka biznesu stanowi w Grupie Kapitałowej LOTOS standard o randze strategicznej. Działanie w sposób transparentny, z dbałością o przestrzeganie wysokich standardów etycznych jest naszym priorytetem. W prowadzeniu biznesu w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem dla naszych interesariuszy, pomagają nam sformułowane zasady ładu korporacyjnego (ang. Corporate Governance), będące zbiorem etycznych zachowań w działalności gospodarczej oraz regulacji pozwalających na zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego zaangażowanych w działanie spółek. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego buduje wartość dla naszych akcjonariuszy i zwiększa naszą wiarygodność w ich oczach, a w efekcie podnosi naszą konkurencyjność rynkową.

Realizacja zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej LOTOS ma na celu:

 • zapewnienie przejrzystości działania Grupy LOTOS jako spółki giełdowej,
 • zwiększenie zaufania w relacjach z interesariuszami,
 • zwiększenie otwartości i dostępności dla inwestorów,
 • konsekwentne budowanie wartości spółki dla Akcjonariuszy.

Zasady ładu korporacyjnego TUTAJ

W momencie, gdy któraś z zasad ładu korporacyjnego zostanie naruszona, jesteśmy zobowiązani do raportowania. Niezależnie od tego czy naruszenie ma charakter incydentalny czy też trwały. Ponadto publikujemy raporty o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego równolegle z naszymi raportami rocznymi.

Raporty ładu korporacyjnego

Fundament kultury etycznej w Grupie Kapitałowej LOTOS tworzy Program Etyczny. Z jednej strony buduje on wartość dla naszych pracowników i interesariuszy zewnętrznych, z drugiej natomiast umożliwia skuteczne zarządzanie kulturą organizacyjną. Kluczowymi elementami Programu są:

 • Kodeks Etyki obowiązujący od 2013 roku,
 • Rzecznik ds. etyki, powoływany od 2016 roku,
 • kanały zgłoszeniowe,
 • edukacja,
 • komunikacja.

Kodeks Etyki określa system wyznawanych przez nas wartości etycznych oraz normy i standardy postępowania, których powinni przestrzegać nasi pracownicy, zarówno w pracy, jaki w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy Grupy Kapitałowej LOTOS.

Na straży przestrzegania Kodeksu w Grupie Kapitałowej LOTOS stoi Rzecznik ds. etyki, który rozpatruje wszelkie zgłoszenia naruszeń kodeksu. Interesariusze Grupy mogą zgłaszać zarówno swoje podejrzenia jak i realne fakty, które ich niepokoją. Dostępne formy kontaktu z Rzecznikiem Etyki to:

 • bezpośrednie spotkanie w porze dogodnej dla pracownika, umówione wcześniej przez telefon,
 • rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości dla Rzecznika (nr tel.+48 58 308 80 70),
 • przesłanie e-maila na adres: liniaetyki@grupalotos.pl,
 • wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: www.lotos.pl,
 • wysłanie pisma ze zgłoszeniem pocztą tradycyjną.

Naszą kulturę etyczną budujemy również poprzez zachowywanie spójności ze zbiorem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Podlegamy regułom i regulacjom zawartym w tym zbiorze zasad ładu korporacyjnego, wierząc, że to przekłada się na kształtowanie naszych relacji z otoczeniem rynkowym i stanowi istotny element budowania naszej pozycji konkurencyjnej.

Więcej na temat Kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej LOTOS

Kodeks etyki do pobrania

Ponadto w grupie działa Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom, która ma za zadanie podnosić bezpieczeństwo naszych procesów biznesowych poprzez zarządzanie ryzykiem potencjalnych nadużyć. Dzięki systemowi przeciwdziałania nadużyciom minimalizujemy możliwość wystąpienia nadużyć, ograniczamy ich szkodliwe skutki oraz mobilizujemy zasoby przyspieszające powrót organizacji do sytuacji poprzedzającej. Nasi Interesariusze mogą zgłaszać wszelkie podejrzenia dotyczące nadużyć w grupie do Biura Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS.

W naszej organizacji nie ma przyzwolenia na żaden rodzaj nadużyć, w tym również korupcję. Od 2014 r. należymy do grona sygnatariuszy globalnej inicjatywy United Nations Global Compact Call to Action on Anti-Corruption, jednoczącej biznes w walce ze wszelkimi przejawami korupcji. Polityka i procedury antykorupcyjne znane są nie tylko członkom zarządów, ale i wszystkim pracownikom 13 spółek należących do grupy kapitałowej. Każdy nowo przyjmowany pracownik w ramach szkoleń otrzymuje podstawowe informacje dotyczące Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom oraz odpowiedzialności pracowników w tym zakresie.

W roku 2017 r. w dalszym ciągu podnosiliśmy i na bieżąco monitorujemy standardy rozwiązań mających ograniczyć możliwość zaistnienia nadużyć, w tym korupcji. W ubiegłym roku dokonaliśmy również oceny skuteczności naszych działań w tym obszarze (za pomocą badania kwestionariuszowego, realizowanego raz na 3 lata), z którego wynika, że świadomość zagrożeń związanych z ryzykiem nadużyć w naszej firmie istotnie wzrosła od czasu poprzedniej edycji badania. Ponadto działania służące zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć postrzegane są jako skuteczne.
Przyczyniły się do tego liczne podejmowane przez nas działania:

 • realizowanie Programu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, zakładającego m.in. edukację na temat identyfikacji zagrożeń, informowanie o odpowiedzialności za działania i przestępstwa korupcyjne, realizację postępowań wyjaśniających w przypadku zgłoszonych podejrzeń nadużycia oraz implementację mechanizmów ograniczających zagrożenia,
 • wprowadzenie Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom w Grupie Kapitałowej LOTOS, która zawiera zarówno jednoznaczne stanowisko Zarządu w kwestii nadużyć jak i proces postępowania oraz kanały zgłaszania w przypadku podejrzenia zaistnienia nadużycia,
 • stworzenie Karty Zarządzania Ryzykiem określającej sposób zarządzania i monitorowania ryzyka, a także plan ograniczania ryzyka oraz postępowania w razie jego wystąpienia,
 • stosowanie w zapytaniach ofertowych oraz umowach klauzuli CSR (w tym antykorupcyjnej),
 • wyodrębnienie w ramach Biura Audytu Wewnętrznego Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć,
 • powołanie Działu Weryfikacji Kontrahentów Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • nałożenie na wszystkie spółki grupy kapitałowej obowiązku weryfikacji kontrahentów zgodnie z procedurą,
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania nadużyciom w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej LOTOS.

Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom

→ ←