Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Szanse i ryzyka

G4-2 G4-14
Strategia i model biznesowy

Kluczowe szanse i zagrożenia w segmencie wydobywczym

Szanse segmentu związane z czynnikami zewnętrznymi:

• przesłanki wskazujące na możliwość poprawy koniunktury na rynku
cen surowców,

• wyższa rentowność zagospodarowania nowych złóż w wyniku redukcji
kosztów w sektorze upstream, m.in. w zakresie cen usług wiertniczych,

• większa dostępność platform wiertniczych z uwagi na niższy wskaźnik
wykorzystania,

• potencjał dalszych optymalizacji kosztowych i wzrostu efektywności
branży w wyniku wdrażania innowacji oraz rozwiązań zaawansowanych
technicznie i technologiczne,

• wycofanie się części graczy z obszaru wydobycia i produkcji daje
szansę nabycia atrakcyjnych aktywów,

• pojawienie się nowych możliwości rozwoju np. rundy koncesyjne APA,
które dają dostęp nie tylko do aktywów poszukiwawczych, ale obecnie
także do odkrytych już zasobów (eliminacja kosztów i ryzyka poszukiwań),

• poprawiające się podejście instytucji finansowych do sektora upstream
i lepsze perspektywy dla pozyskania kapitału na nowe projekty rozwojowe.

Zagrożenia segmentu związane z czynnikami zewnętrznymi:

• dynamika wzrostu cen ropy naftowej i gazu ziemnego niższa niż
przyjęta w założeniach na lata 2017 – 2022,

• duża zmienność warunków makroekonomicznych w momencie
podejmowania kluczowych decyzji w projektach strategicznych,

• rosnąca konkurencja na rynku transakcyjnym m.in. ze strony firm
wspieranych przez fundusze typu Private Equity.

Szanse segmentu związane z czynnikami wewnętrznymi:

• portfel atrakcyjnych projektów rozwojowych, zapewniających perspektywy wzrostu w długim terminie,

• jasno określona i przejrzysta strategia wzmacniania pozycji wokół istniejących hubów oraz budowy nowych hubów w Norwegii,

• dobra znajomość obszaru geograficznego Szelfu Bałtyckiego i Norweskiego,

• stałe wzmacnianie doświadczeń i budowa kompetencji operatorskich,

• inwestycje w bezpiecznych politycznie obszarach o stabilnych systemach prawnopodatkowych i dostępie do infrastruktury logistycznej,

• posiadane kompetencje w zakresie wiercenia i eksploatacji,

• współpraca z silnymi doświadczonymi partnerami o międzynarodowym zasięgu działania.

Zagrożenia segmentu związane z czynnikami wewnętrznymi:

• wrażliwość na zmiany parametrów makroekonomicznych oraz typowych dla branży ryzyk poszukiwawczych i projektów z uwagi na wciąż relatywnie małą skalę działalności,

• opóźnienia w realizacji projektów zagospodarowania złóż z uwagi na ich skalę i kompleksowość,

• ograniczone perspektywy dla budowy bazy zasobowej w basenie Morza Bałtyckiego w długim terminie,

• duży udział relatywnie dojrzałych aktywów w portfelu aktywów wydobywczych,

• wysoki poziom zadłużenia ograniczający potencjał prowadzenia działań poszukiwawczych i akwizycyjnych,

• konieczność rozbudowy kompetencji w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych.

Kluczowe szanse i zagrożenia w segmencie produkcji i handlu

Na sytuację w sektorze produkcji i handlu wpływać będą ogólne czynniki makroekonomiczne (np. ryzyko trwale niższego wzrostu gospodarczego Chin; dalsze umocnienie dolara; tempo poprawy gospodarczej w strefie euro) oraz rozwój sytuacji geopolitycznej (np. napięcia
na linii Irak – Iran, sytuacja w Afryce Północnej).

Źródłem podstawowych zagrożeń w segmencie produkcji i handlu będzie zwiększająca się konkurencja ze strony rafinerii z Bliskiego Wschodu. Należy oczekiwać, że głównym europejskim kierunkiem zbytu dla tych rafinerii będzie obszar śródziemnomorski, jednak oddziaływać będzie to na łączny bilans paliwowy Europy. Ponadto zagrożeniem będzie możliwy spadek i niski poziom cracków produktowych, szczególnie dla destylatów średnich (tj. lekkiego oleju opałowego i napędowego).

Szansą może być natomiast utrzymujący się wysoki popyt na paliwa ze strony klientów indywidualnych oraz potencjalne zamknięcie mniejszych i przestarzałych technologicznie rafinerii, przeprowadzone w wyniku optymalizacji aktywów przez europejskie koncerny paliwowe.

Ryzyka GK LOTOS

 

Ryzyka strategiczne
W roku 2017 kluczowymi ryzykami, wpływającymi na bieżące, jak również długoterminowe wyniki, były związane z realizacją projektów strategiczno-rozwojowych, takich jak Projekt EFRA (projekt opóźnionego koksowania), zagospodarowania złoża B8 czy projekty zagospodarowania złóż norweskich.

Istotne z punktu widzenia funkcjonowania LOTOSU są także ryzyka regulacyjne na poziomie krajowym oraz europejskim. Stale monitorowane są otoczenie prawne i procedowane zmiany regulacji, w celu ograniczenia ich potencjalnych negatywnych skutków oraz wykorzystania pojawiających się szans (np. w dziedzinie rozwoju elektromobilności).

Ryzyka finansowe
Działalności Grupy Kapitałowej LOTOS stale towarzyszą ryzyka rynkowe, czyli zmienności cen surowców i produktów naftowych, zmian kursów walut i stóp procentowych. Korzystne warunki makroekonomiczne w 2017 roku (wzrostowy trend ceny ropy naftowej, wysokie marże na produktach naftowych) pozwoliły na wykorzystanie szans oraz pozytywnie wpłynęły na wyniki działalności GK LOTOS.

W roku 2017 nasza płynność była na dobrym poziomie. Pozwalała nam na finansowanie projektów rozwojowych zgodnie z założeniami strategicznymi, umożliwiając prowadzenie działalności podstawowej i bieżącej oraz dalsze inwestowanie w rozwój i obsługę długoterminowych zobowiązań.

Ryzyka operacyjne
Stale monitorujemy ryzyka w każdej działalności operacyjnej, którą prowadzimy, w różnych obszarach, w tym w szczególności wszelkie ryzyka dotyczące bezpieczeństwa ludzi i środowiska naturalnego oraz ryzyka techniczne, wpływające na bezpieczeństwo i ciągłość procesów operacyjnych. Wykorzystujemy dostępne metody ograniczania ich wystąpienia. Dążąc do jak najlepszego spełnienia oczekiwań naszych klientów mitygujemy również ryzyka, które mogłyby zagrozić procesom biznesowym, logistycznym lub sprzedażowym i niekorzystnie wpłynąć na jakość produktu, usługi lub doświadczenia klienta.

Ryzyka
reputacyjne i zgodność
z przepisami (compliance)

Jako Grupa Kapitałowa LOTOS funkcjonujemy w otoczeniu wielu regulacji i przepisów. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niezgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi i innymi powołano we wszystkich spółkach GKL struktury „compliance”, wspierające działania w tym obszarze.

Niezwykle istotne są dla nas także dobre, dwustronne i budujące wspólne korzyści relacje
z kluczowymi interesariuszami: akcjonariuszami i inwestorami, społeczeństwem, środowiskiem, pracownikami, dostawcami oraz instytucjami finansowymi. Drogą do ograniczenia ryzyk relacyjnych i wizerunkowych jest zapewnienie maksymalnej przejrzystości naszych działań. Nieustannie doskonalimy się w prowadzeniu dialogu
z naszym otoczeniem i wewnątrz Grupy oraz staramy się jak najpełniej i rzetelnie raportować o naszych działaniach.

→ ←