Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Strategia 2017-2022 „Stabilizacja i bezpieczny rozwój”

G4-2 G4-14
Strategia i model biznesowy

Nasz plan strategiczny na lata 2017-2022 jest efektem intensywnych prac analitycznych prowadzonych w 2016 roku przy aktywnym współudziale Rady Nadzorczej oraz w ramach szerokich konsultacji zrealizowanych w całej Grupie Kapitałowej LOTOS. Strategia powstawała w oparciu o następujące założenia:

 • trwały powrót do wypłat dywidendy,
 • efektywny i stabilny rozwój komplementarnych segmentów naszej działalności,
 • optymalizacja marży zintegrowanej,
 • bezpieczeństwo energetyczne Polski, podparte zróżnicowanymi źródłami surowców.

Dla jej realizacji przyjęliśmy dwa horyzonty czasowe. Do końca roku 2018 koncentrujemy się na stabilizacji przepływów pieniężnych, redukcji zadłużenia, kontynuacji rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Drugi etap realizacji strategii, obejmujący lata 2019 – 2022, przewiduje realizację nowego programu inwestycyjnego opartego o najlepsze projekty rozwojowe, efektywną budowę portfela aktywów wydobywczych oraz dalszy rozwój sieci stacji paliw i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć budujących przyszłą wartość Grupy Kapitałowej LOTOS.

Poprzez realizację przyjętej strategii chcemy nadal budować naszą pozycję:

 • optymalnie zintegrowanego pionowo producenta wysokiej jakości paliw i produktów chemicznych,
 • dostawcy wyspecjalizowanych usług logistycznych i serwisowych oraz
 • lidera wdrożeń innowacji w obrębie podstawowej działalności.

Jednocześnie wdrażanie strategii „Stabilizacja i bezpieczny rozwój” jest gwarantem stabilnego wzrostu wartości dla akcjonariuszy oraz ważnej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Więcej o naszej strategii

Cele strategiczne Grupy Kapitałowej LOTOS

W ramach strategii wyznaczyliśmy pięć głównych celów strategicznych, których zrealizowanie umożliwi stabilny rozwój koncernu:

 1. efektywne wykorzystanie aktywów: prowadzenie działań w ramach koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzenie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości,
 2. sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności oraz optymalizacja marży w całym łańcuchu wartości,
 3. gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji dzięki dedykowanemu funduszowi, nowoczesnemu modelowi współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kreatywnemu zaangażowaniu pracowników,
 4. elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, które Grupa Kapitałowa LOTOS,
 5. dbałość i rozwój talentów w organizacji, podnoszenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa (pracy, infrastruktury i systemów informatycznych) oraz większa odpowiedzialność społeczna.

Główne mierniki realizacji strategii

Przyjęliśmy następujące kluczowe parametry wdrażania strategii:

 1. podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019 – 2022 do poziomu ok. 4 mld PLN,
 2. obniżenie współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO do poziomu nie wyższego niż 1,5x,
 3. realizacja projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 9,4 mld PLN w ciągu 6 lat,
 4. posiadanie bazy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie nie mniejszym niż 60 mln boe,
 5. osiągnięcie poziomu wydobycia węglowodorów na poziomie ok. 30 – 50 tys. boe/d (tzn. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dzień wydobycia),
 6. zwiększenie sieci LOTOS do 550 stacji paliw,
 7. utrzymanie wskaźnika wypadkowości LTIF (tj. ang. Lost Time Injury Frequency) poniżej 3.

Realizacja strategii w 2017 roku

W 2017 roku prowadziliśmy intensywne prace nad operacjonalizacją strategii oraz wdrożeniem efektywnego systemu monitorowania realizacji założonych celów. Uruchomiliśmy cykliczny proces monitorowania realizacji poszczególnych inicjatyw strategicznych i powołaliśmy cross-funkcyjne forum do rozmowy o kluczowych wyzwaniach i kierunkach rozwoju Grupy.

Efektywnie wykorzystane aktywa w całym łańcuchu wartości
Nowa bezpieczniejsza koncepcja rozwoju zrównoważonego portfela wydobywczego

Rok 2017 przeznaczony został na reorganizację obszaru wydobywczego oraz przygotowanie planu budowy zrównoważonego portfela aktywów. Powołana została nowa spółka – LOTOS Upstream, która docelowo przejmie działalność wydobywczą oraz poszukiwawczą, zaś LOTOS Petrobaltic będzie prowadzić działalność z zakresu usług dla firm wydobywczych.

Najwyższa konkurencyjność dzięki innowacjom technologicznym i nowym produktom

Główną inwestycją Grupy LOTOS S.A. jest Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja), który dzięki wybudowaniu jednej z najnowocześniejszych instalacji opóźnionego koksowania umożliwi głębszy przerób ropy naftowej. Projekt przyczyni się do wzrostu marży modelowej o ok. 2 USD/bbl. Postęp realizacji całego Projektu EFRA na koniec grudnia 2017 wyniósł 90%.
Jednocześnie trwają prace analityczne oraz przygotowawcze nad portfelem kolejnych projektów rozwojowych. Rozważane są trzy możliwe kierunki dalszej rozbudowy rafinerii:

 • blok olejowy do produkcji olejów bazowych II i III Grupy,
 • kompleks benzynowy do produkcji benzyn motorowych z benzyny surowej,
 • kompleks olefinowy wraz z produkcją ETBE.

Decyzja o uruchomieniu kolejnego projektu podjęta zostanie w drugim półroczu 2018 roku.

LOTOS Energy Hub w handlu detalicznym i dbałość o wysokie standardy jakości

Handel detaliczny w Grupie Kapitałowej LOTOS jest realizowany przez spółkę LOTOS Paliwa, która zarządza siecią stacji paliw.

W 2017 roku kontynuowaliśmy prace nad standaryzacją sieci stacji paliw pod kątem ujednolicenia jej wizerunku: wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz optymalizacji jakości obsługi na stacjach paliw. W rankingu ogólnej satysfakcji z sieci stacji paliw krajowych, sieć stacji LOTOS osiągnęła najwyższy wynik wśród konkurencji .

Równolegle do rozbudowy sieci, rozwijamy i udoskonalamy jej ofertę pozapaliwową, m.in. gastronomiczną, art. spożywczych oraz usług dodatkowych (myjnie, wypożyczalnie przyczep). Towarzyszy temu także otwieranie nowych punktów sprzedaży Subway.

Sieć stacji paliw LOTOS przygotowuje się również na wyzwania związane z rozwojem elektromobilności. W ostatnim roku wytypowaliśmy 50 stacji na drogach TEN-T (autostrady i drogi szybkiego ruchu w Polsce), które mają zostać wyposażone
w punkty ładowania pojazdów energią elektryczną. Jednocześnie wykorzystując fundusze unijne, realizujemy pilotażowe wdrożenie pierwszych 12 punktów ładowania. Celem jest umożliwienie swobodnego przejazdu pojazdom elektrycznym na trasie Gdynia – Gdańsk – Warszawa.

Skuteczne procesy gwarantujące stabilność
Uruchomiliśmy Program Poprawy Efektywności, którego celem jest optymalne zarządzanie kosztami oraz usprawnianie procesów wewnątrz organizacji. W opublikowanych wynikach Solomon Associates za 2016 rok Grupa LOTOS S.A. potwierdziła swoje przewagi konkurencyjne, znajdując się w pierwszym kwartylu dla obszarów Process Utilisation, Energy Intensity Index, Return on Investment.

Realizacja celu strategicznego wymaga również działań po stronie handlowej, obejmujących optymalizację marży zintegrowanej oraz dywersyfikację surowcową. W 2017 roku ponad 20% ropy naftowej przerabianej w gdańskiej rafinerii pochodziło z kierunku innego niż wschodni. Dywersyfikacja surowcowa jest istotnym środkiem w procesie zapewnienia stabilnych dostaw ropy naftowej do rafinerii Grupy LOTOS oraz poprawy efektywności jej przerobu. Pod koniec 2017 roku Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku. Kontrakt przewiduje dostarczenie w 2018 roku drogą morską minimum 5 ładunków ropy.

Gotowość do wdrażania innowacji
W roku 2017 główne wysiłki w obszarze innowacji skupialiśmy na wdrażaniu nowych modeli współpracy z jednostkami badawczymi i start-upami, tworząc wspólne agendy badawcze. Grupa LOTOS S.A. włączyła się w projekty m.in. akceleracji start-upów Space3ac – pilotażowe przedsięwzięcie w ramach rządowego programu Start In Poland, którego efektem ma być komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, w tym produktów i usług. Zainicjowaliśmy również program wspierania wewnętrznej innowacyjności LOTOS Inspiruje, który stworzył ramy funkcjonowania procesu zgłaszania przez pracowników pomysłów innowacyjnych i ich oceny.

Spółka LOTOS Vera (zależna od LOTOS Lab) będzie realizować innowacyjne i rozwojowe dla Grupy LOTOS S.A. projekty badawcze. W najbliższej przyszłości planowane jest powołanie inkubatora projektów innowacyjnych, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału innowacji.

Rozpoczęliśmy też prace nad uruchomieniem korporacyjnego funduszu wspierania innowacji (fundusz Corporate Venture Capital), którego celem będzie poszukiwanie i pozyskiwanie innowacyjnych projektów usprawniających działalność Grupy Kapitałowej LOTOS, oraz budowania nowych obszarów biznesowych.

Aktywne zarządzanie szansami i ryzykami
Opracowaliśmy nowe podejście do zarządzania ryzykami i szansami w Grupie Kapitałowej LOTOS. Na uwagę zasługuje zwłaszcza nowa kategoryzacja ryzyk, definijąca 4 główne kategorie ryzyk w działalności: strategiczne, operacyjne, finansowe oraz reputacji i zgodności z przepisami (compliance). Jednocześnie rozwijamy metodykę i wzmacniamy nasze kompetencje w obszarze wyszukiwania i definiowania szans biznesowych, pozwalających zniwelować zidentyfikowane ryzyka tworząc wartość dla akcjonariuszy.

Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo
Dbałość o talenty jako kluczowy element przewagi konkurencyjnej

Podjęliśmy inicjatywę budowy systemu zarządzania wiedzą w organizacji w oparciu o nowoczesne kanały (platformę e-learningową). To rozwiązanie pozwoli na efektywne przekazywanie i dzielenie się wiedzą oraz będzie wspierać systemowy rozwój kompetencji pracowników, niezbędnych do realizacji bieżących i perspektywicznych celów biznesowych.

W trakcie realizacji są projekty ukierunkowane na rozwój kadry menedżerskiej, mające na celu przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w organizacji i budowy kultury ciągłego doskonalenia.

Potwierdzeniem zaangażowania w sprawy pracownicze oraz profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi jest przyznany w 2017 roku, trzeci raz z rzędu, przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami dla Grupy LOTOS Certyfikat HR Najwyższej Jakości.

→ ←