Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

List Prezesa Zarządu

G4-1 G4-2
Strona główna

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Przekazuję Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za rok 2017. Jego treść jest najlepszym potwierdzeniem, że zarówno pod względem osiągniętych wyników finansowych, realizacji działań skupionych wokół konsekwentnego wdrażania strategii firmy na lata 2017-2022, jak i zaangażowania w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, był to dla spółki bardzo owocny okres.

Na wstępie chciałbym podkreślić, że to pracownicy są największym kapitałem naszej firmy i wszystko, o czym Państwo przeczytają na kolejnych stronach niniejszego raportu, nie stałoby się bez ich pełnego zaangażowania. Składam w imieniu Zarządu Grupy LOTOS S.A. serdeczne podziękowania pracownikom całej naszej grupy kapitałowej.

W roku 2017 Grupa LOTOS osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Dzięki optymalnemu gospodarowaniu aktywami, maksymalizacji korzyści płynących z otoczenia rynkowego oraz skutecznej walce rządu z tzw. szarą strefą skonsolidowane przychody ze sprzedaży poprawiły się o ponad 15% względem 2016 roku, przekraczając 24 mld zł, a zysk netto spółki wzrósł aż o 65% osiągając wartość blisko 1,7 mld zł. Możemy pochwalić się również rekordowym wynikiem na poziomie operacyjnym EBITDA wg. LIFO , który w 2017 roku osiągnął historyczną wartość 3,1 mld zł.

Bardzo dobra kondycja spółki znalazła swoje odzwierciedlenie w wysokości kursu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który z około 38 zł wzrósł jesienią 2017 roku do maksymalnego poziomu 69 zł za akcję. Po raz pierwszy od dekady wypłaciliśmy też dywidendę.

Dzięki efektywnemu wykorzystywaniu sprzyjających warunków makroekonomicznych zredukowaliśmy poziom zadłużenia netto spółki o 2,3 mld zł i zoptymalizowaliśmy jego strukturę, uzyskując pod koniec roku 23-procentowy, bezpieczny poziom dźwigni finansowej.

Grupa LOTOS posiada jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie. Rafineria jest w trakcie kolejnego kluczowego projektu inwestycyjnego. W ubiegłym roku przerobiliśmy ponad 9,6 mln ton ropy naftowej. Jesteśmy drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Co trzeci samochód w kraju tankuje paliwo, które powstaje w naszej rafinerii.

Jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem 33 koncesji morskich i 10 lądowych. Oprócz prowadzonej działalności wydobywczej na terenie kraju i w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, węglowodory wydobywamy również na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i na Litwie. W roku 2017 łączny potencjał prawdopodobnych zasobów wydobywanych (tzw. 2P) LOTOSU wzrósł do 88,2 mln baryłek, a wydobycie ukształtowało się na poziomie 8,4 mln baryłek.

Jako jeden z celów strategicznych Grupy LOTOS na lata 2017-2022 wskazaliśmy wzrost odpowiedzialności za bezpieczeństwo otoczenia w zgodzie z polityką gospodarczą, środowiskową i energetyczną Polski, co oznacza m.in. działania zmierzające do zwiększenia dywersyfikacji surowcowej. Elementem realizacji tego celu była reorganizacja kapitałowa obszaru wydobycia, w ramach której w ubiegłym roku powołaliśmy spółkę LOTOS Upstream. Zadaniem nowo powołanego podmiotu jest zarządzanie działalnością poszukiwawczo-wydobywczą i realizacja inwestycji grupy w tym zakresie.

Własne wydobycie to istotny obszar naszej działalności, mający wpływ na zwiększenie dywersyfikacji dostaw surowca oraz obniżenie ryzyka biznesowego firmy. Ma również duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Do ubiegłorocznych działań na rzecz dywersyfikacji zaliczamy zakup surowca z USA i Kanady oraz podpisanie terminowego kontraktu na dostawy amerykańskiej ropy.

We wszystkich obszarach działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. W ten sposób budujemy zwielokrotnioną wartość nie tylko dla naszych akcjonariuszy, ale także dla otoczenia i różnorodnych grup interesariuszy. Jesteśmy przekonani, że realizacja tych celów pozostaje w zgodzie z generowaniem zysków dla akcjonariuszy, dostarczaniem wysokiej jakości produktów i usług, a także zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Potwierdzeniem naszego zaangażowania jest kontynuacja współpracy z United Nations Global Compact, przystąpienie do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ, czy też obecność Grupy LOTOS w RESPECT Index i 4. miejsce w XI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Będziemy rozwijali swoje projekty innowacyjne, by w pełni sprostać wymaganiom rynku oraz utrzymać pozycję konkurencyjną firmy. Myślę tu przede wszystkim o projektach dotyczących transportu niskoemisyjnego i paliw alternatywnych, takich jak wodór, CNG i LNG. W perspektywie realizowanej strategii mamy ambitny plan uzyskania pozycji krajowego lidera we wdrażaniu paliw nowej generacji. Rozwijamy również swoje kompetencje związane z wykorzystaniem wodoru jako paliwa dla pojazdów oraz magazynowania energii.

Cieszę się, że mam przyjemność przekazać Państwu te bardzo dobre wyniki za 2017 rok. Zapewniam też, w imieniu całego Zarządu, że dołożymy wszelkich starań, by podejmowane przez nas decyzje dalej przekładały się na tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy Grupy LOTOS.

Z wyrazami poważania,

Mateusz A. Bonca
Prezes Zarządu
Grupa LOTOS S.A.

→ ←